Nieuwsbrief Maart 2020

In wat voor een bizarre situatie zijn wij beland! Al ruim 2 weken staat ons leven op zijn kop. We blijven thuis en houden afstand. Afstand van familie, vrienden en collega’s.
Het coronavirus is niet meer weg te denken uit ons dagelijks bestaan en domineert het nieuws van de dag.

De scholen zijn van 13 maart gesloten. Een school zonder leerlingen, een leeg schoolplein, werkboeken ophalen via het raam van de klas… Wat voelde dat raar! Leerkrachten zijn druk bezig om het onderwijs op afstand te organiseren. Eerst nog wat onwennig, maar al snel lagen er digitale en schriftelijke taken klaar voor alle leerlingen. Ook voor ouders was het lastig en wennen: het valt niet altijd mee je kind(eren) te begeleiden als jezelf ook thuis moet werken en een huishouden te bestieren hebt.

Het virus brengt veel onzekerheden met zich mee. Ook in Kenia. Daar heeft het coronavirus ook toegeslagen. Ook daar zijn de scholen gesloten.
Kings Wings heeft ook te maken met onzekere tijden. De government heeft de scholen gesloten en het is absoluut nog onduidelijk wanneer de school weer open gaat. Kings Wings geeft de leerlingen huiswerk mee. Uiteraard is het de vraag of ouders hun kinderen kunnen helpen met hun huiswerk. Telefonisch houden de leerkrachten contact met de ouders hoe ze hun kind kunnen het beste kunnen begeleiden. Daarnaast worden ouders en leerkrachten geconfronteerd met een enorme prijsstijging van de hoogstnoodzakelijke producten.

Net als in Nederland werden de leerkrachten van Glorious Primary pas op 12 maart geïnformeerd dat de scholen vanaf maandag gesloten zouden zijn. Hierdoor konden leerkrachten hun leerlingen geen huiswerk meer meegeven. Gelukkig heeft de government radio- en online lessen georganiseerd, die door enkele klassen gevolgd kunnen worden. Feedback op deze lessen is lastig. Net als wij hopen zo snel weer fysieke les te kunnen geven.

Voor Pamoja is de huidige situatie lastig. Zij hadden gepland om in mei van start te van met een nieuwe school, met de oude, vertrouwde leerkrachten, die het actief leren aardig in de vingers hebben. Helaas kunnen zij het derde semester niet aan de slag vanwege de Coronacrises. Ook de bouw heeft enigszins vertraging opgelopen. Dit heeft de manager van de nieuwe school doen besluiten pas vanaf 1 januari 2021 een doorstart te maken.

Helaas kan onze uitgestelde reis in mei vanwege alle Coronaperikelen ook niet doorgaan. We hopen in september de coaching en begeleiding van de scholen in Malindi weer op te pakken. Met zowel Kings Wings als Glorious Primary hebben wij intussen nauw contact. We hebben ze aangeboden dat ze met onderwijskundige vraagstukken altijd bij ons terecht kunnen.
Het blijven voorlopig nog spannende tijden, zowel in Nederland als in Kenia

Wat betekent thuisonderwijs in Kenia voor ouders?

Blijf gezond, zorg goed voor jezelf en elkaar….  

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.

Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.

NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres

Nieuwsbrief februari 2020

20 Februari 2020 zouden wij, Education for Everyone, weer afreizen naar Malindi, Kenia, voor onze mooie coachingsprojecten op meerdere scholen. Programma’s lagen klaar, afspraken waren gemaakt, afgestemd op de coachingsvragen van de betreffende schoolteams. Helaas hebben wij vanwege privéomstandigheiden onze reis moeten cancelen. Hoewel de scholen teleur hebben moeten stellen, konden we  op veel begrip van de headteachers rekenen, wat ons goed deed.  We bekijken nu mogelijkheden om in mei alsnog de geplande coaching op de scholen in te zetten.

Mooi dat de headteachers ons tussentijds mooie foto’s, filmopnames en ontwikkelingen appen.

Zo heeft Kings Wings, na ons eerste coachingstraject ons advies, om leerlingen buiten op een actieve manier zelf te ontdekken en ervaren, in de praktijk gebracht. Ook laten ze de leerlingen steeds meer in tweetallen samen werken.

We zijn er trots dat onze begeleiding vruchten heeft afgeworpen en dankzij het enthousiasme van de headteachers niet stil staat!

Toetsresultaten

De headteacher had ons de toetsresultaten, de KCPE Analysis, gemaild. Net gestart met active learning, konden we natuurlijk nog niet veel vooruitgang verwachten, hoewel de resultaten al voldoende tot goed zijn. Uit de analyse blijkt, dat we ook op deze school met Engels en woordenschat aan de slag kunnen. Ons programma was hier, in samenspraak met de Headteacher, deels op afgestemd. Op Kings Wings zouden we ook aan de slag gaan met effectieve instructie en uitgestelde aandacht. Dat moet nu even wachten tot mei en anders in september.

Malindi Glorious Junior
Na ons kennismakingsbezoek in september 2019 op Malindi Glorious Junior zouden we daar van start gaan met active learning en effectieve instructie. Ook dit coachingstraject staat on hold tot mei of september.

Malindi Pamoja Junior
Malindi Pamoja Junior is vorig jaar een government school geworden. De nieuwe Headteacher heeft enkele veranderingen doorgevoerd die niet tegemoet komen aan onze uitgangspunten. Ze heeft klassen samengevoegd, goede leerkrachten ontslagen en het schoolgeld drastisch verhoogd, waardoor veel kinderen niet meer naar school kunnen.
Een herstart als privacy school vanuit Stichting Mtangani wordt momenteel overwogen. Education for Everyone heeft in ieder geval aangegeven de leerkrachten hierin te begeleiden. Ze waren erg ver met het werken met instructiegroepen en interventies inzetten n.a.v. de toetsresultaten. Hier willen ze graag mee doorgaan. Uiteraard willen wij hen daar graag bij ondersteunen.

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.

Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.

NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres

Jaarverslag 2019

Het bestuur van Stichting Education for Everyone bestaat uit Yvon Geelhoed (voorzitter) en Heidi Smits (secretaris / penningmeester). In januari hebben we het Strategisch Plan aangescherpt met onderwijskundige en duurzame doelen voor een periode van 4 jaar. Wij zijn een non-profitorganisatie. De werkzaamheden van de stichting voert het bestuur uit op eigen kosten.  Ook hebben we ons hard gemaakt om de Ambi-status te bereiken, zodat eventuele sponsoren ons project makkelijker kunnen vinden en hun financiële bijdrage aftrekbaar zijn voor de belastingdienst. Voor beide partijen een win-winsitiuatie!
Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het bouwen van een website,  www.educationforeveryone.nl. Via de website houden wij onze leden en sponsoren op de hoogte van onze activiteiten.

In 2019 zijn we 2 keer afgereisd naar Malindi. Tijdens de februarireis hebben we met het team van Tuko Pamoja geïnvesteerd in het analyseren van toets resultaten en het observeren van elkaars lessen. We hebben de leerkrachten het officiële observatieformulier van de Keniaanse Governement aangereikt, waarmee ze feedback geven op elkaars lessen.
Na elke toets periode maken wij een overzicht waarmee we de vorderingen van de leerlingen volgen.  Het effect van het herhaald coachen van eenzelfde team, werpt vruchten af en blijkt effectief te zijn, wellicht mede door de inzet en stimulans van de projectleider.

Curriculum Education Officer (CEO)

Tijdens de februari reis hebben we gesproken met de deputy CEO of Malindi en Kilifi County. Op ons advies heeft hij met eigen ogen gezien hoe de leerkrachten op Pamoja omgaan om elkaar feedback te geven na lesobservaties. Het grootste verschil dat hij zag met andere scholen was, dat het een teamgebeuren is en blijft wanneer wij weer weg zijn. Hij benadrukte de kracht van teamleren. De CEO zag de meerwaarde in van ons programma en heeft ons aansluitend in contact gebracht met Kings Wings Acadamy.


In juni  waren we uitgenodigd voor het Benefietdiner van Stichting Mtangani. We hebben daar een presentatie verzorgd over onze stichting, onze doelen en activiteiten. Deze informatie hadden we verwerkt in een informatiefolder, die is down te loaden van de website. Dit was eveneens een mooie gelegenheid om onze contacten met Stichting Mtangani te onderhouden. Ook onderhouden we contacten met een deskundige om het voortgezet onderwijs in Mtangani te ondersteunen.
We hebben enkele leden en sponsoren kunnen werven, o.a. door een sponsoractie in juni. Mede daardoor hebben wij materialen voor onze workshops aan kunnen schaffen.

In augustus heeft Tuko Pamoja de status van public school verkregen, waardoor de school officieel geregistreerd is. Dit betekende een naamsverandering: Mtangani Pamoja Primary School. Ook werd een nieuwe headteacher aangesteld.

Tijdens onze najaarsreis hebben we met name ingestoken op de leerlijnen en hoe ze effectief met een tekst om kunnen gaan. De leerkrachten leggen niet meer eerst uit op een directieve manier, maar laten vooraf de leerlingen nadenken en overleggen. Ook hebben de leerkrachten inzicht in waar zwakke leerlingen uitvallen en proberen vanuit de leerlijnen aan te sluiten bij het niveau van de leerlingen. Met elkaar hebben we besproken hoe hun onderwijs is veranderd en wat hun volgend doel is.


Naast de coaching van Pamoja, zijn we met ons programma gestart op een nieuwe school, Malindi Kings Wings Academy, een private school. Hier hebben we een workshop verzorgd over het belang van actief leren, gevolgd door klasbezoeken en coaching aan de hand van ons Wheel of Development. De leerkrachten ontdekten dat onderlinge interactie vaak veel effectiever is dan eenrichtingsverkeer in instructie.  Daarnaast hebben we 2 andere scholen bezocht: Explorer Prepatorium School en Glorious Junior School, beiden private schools.  Hier gaan we februari 2020 starten met ons project.

Tijdens de september reis hebben we wederom gesproken met de Curiculum Education Officer (CEO) gesproken, die onze stichting een warm hart toedraagt. Hij ondersteunt onze droom om een leernetwerk van meerdere scholen op te zetten in Malindi. Dit betekent dat we op zoek moeten gaan naar Nederlandse directeuren, die onze visie en missie onderschrijven.

Mooi om te zien hoe we stap voor stap onze droom waar mogen maken.

En om met Nelson Mandela te spreken:

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world!

Nieuwsbrief 27-9-2019

Mtangani Pamoja Primary School

We kijken met trots terug op de klasbezoeken op Mtangani  Pamoja Primary School. Leerkrachten hebben ons prachtige voorbeelden laten zien hoe ze effectief met een tekst om kunnen gaan: voorkennis ophalen door te laten vertellen wat de leerlingen al weten over het onderwerp, laten voorspellen waar de tekst over gaat, vragen laten bedenken en woordbetekenissen in de tekst op laten zoeken. Ze leggen niet uit op een directieve manier, maar laten vooraf de leerlingen nadenken en overleggen. De rollen zijn steeds meer omgedraaid. Ook hebben we goede rekenlessen met verlengde instructie gezien. De leerkrachten hebben inzicht in waar zwakke leerlingen uitvallen en proberen vanuit de leerlijnen aan te sluiten bij het niveau van de leerlingen. De leerkrachten van de kleuterklassen zijn erg creatief in het maken van ondersteunende materialen: flashcarts, praatplaten, getalspelletjes… ze hebben zelfs een prijs gewonnen voor de school die beste materialen heeft gemaakt. Tijdens de final meeting bespraken de leerkrachten met elkaar hoe hun onderwijs is veranderd en wat hun volgend doel is.

Malindi Kings Wings Academy

En wat een verrassende week op Kings Wings Academy! Een groot gedeelte van het team was erg gemotiveerd om met de aangereikte actieve werkvormen aan de slag te gaan. We hebben alle leerkrachten aan het werk gezien. Klasbezoeken, lesobservaties, feedbackgesprekken… met elkaar hebben we gekeken hoe we op een actievere manier inhoud kunnen geven aan een les. Tijdens onze evaluatie gaven de leerkrachten aan dat ze veel meer plezier hadden in het aanleren van de stof en ze genoten van het werkplezier van de leerlingen. Ze ontdekten dat onderlinge interactie vaak veel effectiever is dan eenrichtingsverkeer in instructie. Ook hebben we de leerkrachten laten zien, hoe makkelijk je met natuurlijke materialen buiten kunt leren: letters of een getallenlijn in het zand tekenen, voorwerpen met een bepaalde letter zoeken, met zand vormen maken… tal van mogelijkheden!

Er is een start gemaakt met collegiale consultatie, gefaciliteerd door de headteacher. 

Iedereen gaat aan de slag met zijn eigen leerdoelen. In februari pakken we dit verder op.

Curriculum Education Officer (CEO)

Deze reis hebben we gesproken met de deputy CEO of Malindi en Kilifi County. Hij kent ons programma en heeft met eigen ogen gezien hoe de leerkrachten op Pamoja omgaan met elkaar feedback te geven na lesobservaties. Het grootste verschil dat hij zag met andere scholen was, dat het een teamgebeuren is en blijft wanneer wij weer weg zijn. Hij benadrukte de kracht van teamleren. De CEO ziet de meerwaarde in van ons programma en heeft ons dit jaar in contact gebracht met Kings Wings. Hij adviseerde ons om ons programma eerst via private schools uit te bereiden, omdat we dan geen last hebben van goverments regels. Daarna kunnen we uitbreiden naar public schools. De CEO wil ons graag begeleiden met het opzetten van een netwerk van scholen rond Malindi, zodat niet alleen teams kunnen keren van elkaar, maar ook scholen. Tijdens onze meeting bracht hij ons in contact met een vierde school, Glorious Malindi Junior School. Meteen een afspraak gemaakt, om ook deze school nog deze week te bezoeken. Wat een vaart neemt ons project! We zullen heftig op zoek moeten gaan naar directeuren die twee keer per jaar met ons mee willen reizen om ons programma op de kaart te zetten en een school over een langere periode te begeleiden! En naar sponsoring om onze droom waar te maken.

Kennismaking met Glorious Junior School, de volgende school die we gaan begeleiden

Nieuwsbrief 22-09-2019

We zijn weer in Malindi!
Na een warm weerzien met het team van Malindi Pamoja Primary School eerst teruggeblikt op wat ze anders hadden gedaan na ons bezoek in februari. We waren blij verrast hoe ze aan de slag zijn gegaan met het dagelijks automatiseren en hoe ze zich hebben verdiept in het aanbieden van teksten. De leerkrachten hadden elkaar geobserveerd en zinvolle feedback gegeven.
Vervolgens hebben we samen met de leerkrachten de toetsresultaten geanalyseerd en besproken. Wat een vorderingen hebben de leerlingen gemaakt! De leerkrachten vergeleken de toetsen van 2 toetsperiodes en bespraken met elkaar wat ze hebben gedaan op klas- en individueel niveau. De ene leerkracht had tussendoelen in kleine stapjes gezet en ingespeeld op de autonomie  en zelfvertrouwen, een andere leerkracht had enkele zwakke leerlingen individueel instructie gegeven en met deze leerlingen instructie van het voorgaande leerjaar herhaald. Er werd zelfs geopperd om een zwakke leerling groepsdoorbrekend de instructie in een lagere groep te laten volgen.
Het team had vooraf met elkaar de leerlijnen van optellen, vermenigvuldigen en delen bekeken, om te achterhalen wat er in het voorgaande en opvolgend leerjaar wordt aangeboden. Zo weten ze hoever ze terug moeten gaan als een leerling uitvalt. Of juist wat ze op een hoger niveau aan kunnen bieden aan plusleerlingen.

Ook hebben we nog eens goed gekeken naar het aanbieden van teksten. Woordenschat blijft een probleem. Engels is voor veel leerlingen toch een tweede taal. We hebben geoefend met het voorspellen van de inhoud, hoe je woordbetekenissen op kunt zoeken in de tekst, w-vragen stellen over de inhoud. We hopen dit te mogen observeren in onze klasbezoeken.

Op Kings Wings hebben we een start gemaakt met wat het effect is van actief leren. We zijn op zoek gegaan naar de raakvlakken van elkaars onderwijs. De theorie van actief leren hebben we op een actieve manier aangeleerd, zodat de leerkrachten zelf konden ondervinden wat actieve werkvormen  doen met leerlingen en wat het effect is voor het leerproces. We hebben hen verschillende tips gegeven hoe ze in groepjes kunnen werken.  Met elkaar hebben ze besproken wat dat betekent voor hun eigen leerkrachtgedrag. We hebben ze inzicht gegeven in verschillende manieren van aanleren van nieuwe kennis en welke werkvormen het meest effectief is.
Om aan de slag te gaan met actieve werkvormen, hebben we de leerkrachten een boek gegeven, met dank aan onze sponsoren, waarin ze actieve werkvormen kunnen opzoeken en inzetten in hun lessen.

We hebben het team Nederlandse woorden op 2 manieren aangeleerd, waarbij ze het verschil konden ervaren tussen passief en actief leren. Boerderij, varken, schildpad…. alles kwam voorbij!
We hebben niet alleen ingestoken op kennis, maar ook op feedbackgesprekken aan de hand van ons Wheel of Development. Deze wijze van feedback geven is gebaseerd op respect, coaching, gelijkwaardigheid en vertrouwen en laat leerkrachten positief op hun les reflecteren. Samen met de headteacher, die erg actief betrokken was,  beogen we op deze manier de leerkrachten in hun kracht te zetten.

Ook op Kings Wings hebben we afspraken gemaakt voor de komende klasbezoeken,  waarbij de leerkrachten gaan proberen actieve werkvormen in te zetten in hun les. Gezien hun enthousiaste houding en inzet, hebben we er het volste vertrouwen in dat we mooie dingen gaan zien en bruikbare tips hebben gegeven.

Met deze 2 geweldig enthousiaste teams gaan we de komende week aan de slag!

Groet Heidi en Yvonne

Nieuwsbrief 24-05-2019

EDUCATION FOR EVERYONE, Onderwijs voor iedereen

Verrassend passend

Benieuwd naar onze nieuwe website? Kijk op https://educationforeveryone.nl

Onze ambities voor 2019-2020

Wij verzorgen een passend aanbod op de leer- en ondersteuningsvragen van Keniaanse basisscholen, met name in Malindi Klifi County.

Wij streven naar samen ontdekken en leren d.m.v. coaching, gebaseerd op gelijkheid. Ieder kind moet op zijn eigen manier en niveau kunnen leren, op basis van actieve deelname.

Ambities op leerkrachtniveau

 • We verzorgen trainingen op locatie voor de leerkrachten en de diecteur. We maken afspraken op basis van wat de leerkrachten willen verbeteren.
 • Wij geven de leerkrachten hulpmiddelen om hun instructie effectiever te maken.
 • Wij geven leerkrachten feedback op hun leer- en ontwikkelpunten.
 • Wij begeleiden leerkrachten met het opzetten van collegiale consultatie.
 • Wij begeleiden de leerkrachten bij het analyseren van toetsgegevens en het inzetten van interventies n.a.v. de analyses.
 • Wij begeleiden leerkrachten bij het toepassen van leerlijnen om aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van ieder kind.

Ambities op directeurniveau

 • Coaching on the job. Wij geven de directeur hulpmiddelen om een goed feedback gesprek te voeren met een leerkracht na een lesobservatie.
 • We geven de directeur hulpmiddelen om een schoolontwikkelingsplan te maken.
 • Wij helpen de directeur met de uitvoering van een gesprekscyclus om zijn/haar leerkrachten goed te kunnen beoordelen om te komen tot een beoordeling van leerkrachten

Ambities op duurzaamheid

 • Keniaanse teams worden eigenaar van ons project. 
 • Wij streven er naar dat de Keniaanse collega’s door collegiale consultatie van en met elkaar leren, ook met meerdere scholen samen. 
 • Via de headteacher en Italiaanse projectmanager stimuleren wij dat het gehele proces gedurende het schooljaar wordt gewaarborgd.
 • Het gehele team is vaardig  in  het analyseren van eigen en elkaars toetsgegevens en het inzetten van interventies n.a.v. de analyses.
 • Het gehele team is vaardig in het werken met leerlijnen.

Uitbreiding

Inmiddels hebben we uitgebreid contact gehad met de headteacher van Malindi Glorious Primary School (MGPS). MGPS is een startende school met 11 klassen, 13 leerkrachten en ongeveer 180 leerlingen. In overleg met Mr Shadrack, headteacher, starten we met active learning: hoe krijgen leerkrachten hun leerlingen meer betrokken bij de lessen. Ook daar gaan we starten met een workshop, gevolgd door klassenbezoeken en feedbackgesprekken.

Doel septemberreis 2019

Tuko Pamoja Primary School:

 • Hoe kunnen leerkrachten  nog verder differentiëren?
 • Hoe kunnen leerkrachten teruggaan in een leerlijn om te kijken waar de desbetreffende leerling op uitvalt.
 • Hoe kunnen leerkrachten bij Engels nog meer focussen op woordbetekenis en tekst verklaren.

Malindi Glorious Primary School:

 • Kennis maken met het team en met elkaar
 • Leerkrachten kennis laten maken met de betekenis en het doel van active learning
 • Leerkrachten kennis laten maken met vormen van active learning
 • Hoe kunnen leerkrachten active learning inzetten om de betrokkenheid van de leerlingen te verhogen.

Nieuwsbrief 13-04-2019

Toetsanalyse eerste kwartaal, Tuko Pamoja

Eind maart hebben alle leerlingen het eerste kwartaal met een tussentijdse toets afgesloten.

Voor ons een moment om een toetsoverzicht te maken en de scores te analyseren.

De totaalscore van de school is goed. Een lichte daling van 382,42 naar 369,99, maar dit is te verklaren. De school krijgt steeds meer leerlingen die een achterstand hebben in hun cognitieve ontwikkeling. De klassen 1 t/m 3 zitten allemaal boven niveau. Alleen de klassen 6 en 7 scoren net onder het gemiddelde. De andere klassen zitten boven het gemiddelde.

Omdat wij echter samen met de leerkrachten afgelopen jaar begonnen zijn met het vakgericht kijken naar individuele leerlingen, zien wij wel dat de vakken Engels en Wiskunde extra aandacht behoeven. Zeker vanaf klas 4 tot en met klas 6. Voor wiskunde geldt dit voor klas 6 en 7.

Waar we de volgende keer dan ook meer met de leerkrachten naar gaan kijken is:

Hoe kunnen we nog verder differentiëren en hoe kan een leerkracht teruggaan in een leerlijn om te kijken waar de desbetreffende leerling op uitvalt.

Bijvoorbeeld : voor je gaat delen, moet je wel de tafels beheersen.

Bij Engels gaan we ons meer focussen op woordbetekenis en tekst verklaren.

Teruggaan in leerlijnen, goed differentiëren of het juiste instructiegedrag, zijn altijd de moeilijkste verbeteringen in het onderwijs, zo ook bij ons in Nederland. Alleen in Nederland is het wat makkelijker om terug te grijpen naar de leerlijnen van het SLO (Stichting Leerlijn Ontwikkeling). Het belangrijkste dat telt, is de motivatie en de drive die een leerkracht hierin heeft. En dát heeft het team van Pamoja!

Wij hebben voor de leerkrachten van Tuko Pamoja, een document gemaakt om met elkaar te kunnen gaan kijken naar de resultaten. De leerlingen die uitvallen kunnen zij dan met elkaar bespreken.

In september of oktober gaan we weer terug en horen we graag waar ze tegen aan zijn gelopen.

Uitbreiding Education for Everyone.

Mr Fikirini, een zone-officer (vergelijkbaar met de onderwijsinspectie in Nederland) in Klifi County, waaronder de scholen van Malindi vallen, was erg enthousiast over onze werkwijze en de resultaten die wij inmiddels met Education for Everyone hebben bereikt. Hij heeft enkele lessen geobserveerd en feedbackgesprekken bijgewoond en was onder de indruk van de wijze hoe de leerkrachten gedifferentieerde instructie gaven.

Op ons verzoek heeft hij een aantal scholen benaderd in Malindi. 2 Scholen hebben inmiddels gereageerd. Met Malindi Glorious Junior School, een school die 4 jaar geleden is gestart, hebben we al nader contact om ons programma op hun ondersteuningsvragen af te stemmen. Dit betekent ook, dat wij op zoek zijn naar directeuren, die samen met ons, het gedachtegoed van Education for Everyone, willen uitdragen en bereid zijn een school te coachen. Een mooie vervolgstap, om ons project in Malindi. Kenia uit te breiden.

Groet Heidi en Yvonne

Nieuwsbrief 24-02-2019

Evaluatie februarireis 2019

Wat een leerzame week was het weer, voor beide partijen.

Er is vertrouwen op basis van gelijkwaardigheid, waardoor de leerkrachten van Tuko Pamoja zich kwetsbaar durven op te stellen, naar ons, maar ook naar elkaar.

De pijlers van ons wheel of development heeft ons veel gebracht.

Gelijkwaardigheid

Elke leerling én leerkracht mag er zijn en wordt gezien. Door te investeren in instructie op niveau, gaan leerkrachten steeds beter om met de verschillen leerstijlen en niveaus.

Respect

Met respect voor de Keniaanse cultuur, ondersteunen we de leerkrachten om onderwijs voor iedereen verrassend passend te maken. We zien dat er wederzijds respect is tussen leerlingen, leerkrachten en ons, dat de leerkrachten vaardig worden in organisatie en klassenmanagement

Vertrouwen

We hopen dat het voor de leerkrachten niet uitmaakt of ze geobserveerd worden of niet. Het structureel volgen van het lesmodel moet hen daarin ondersteunen. Wij hebben het vertrouwen dat de projectleider van Tuko Pamoja én de bouwcoördinatoren de collegiale consultatie mogelijk blijven maken om dit proces te continueren.

Coaching

Door het inzetten van activerende werkvormen in tweetallen en groepen, coachen de leerkrachten de leerlingen van elkaar te leren. Het groeperen van leerlingen op niveau aan de hand van de toetsresultaten lukt steeds beter. We zien dat de leerkrachten kleine stapjes maken om instructie te geven op niveau, zowel op taal- als op rekengebied. Onze coaching draagt hiertoe bij. Er is nog winst te behalen op het inhoudelijk doorvragen. Daarnaast ontbreekt het nog aan het inzicht in leerlijnen en hoe ze dat inhoudelijk vorm moeten geven.

Positieve feedback

De leerkrachten hebben elkaar geobserveerd, met het officiële observatie formulier. Aansluitend hebben ze elkaar feedback gegeven aan de hand van het wheel of development. Ze durven steeds meer constructieve feedback te geven. De tools die zijn aangeboden in de workshops geven hen inzicht in wat ze moeten observeren. Tijdens de observaties is onze input steeds minder nodig.

Uit de evaluatie van bovenstaande pijlers, mogen we concluderen dat het team van Tuko Pamoja vaardiger is geworden en zijn we trots op de stappen die zijn gemaakt. We realiseren ons dat de leerkrachten nog in een beginstadium van hun ontwikkeling staan, we weten dat het geautomatiseerd moet worden. Het effect van het herhaald coachen van eenzelfde team, werpt vruchten af en blijkt effectief te zijn, wellicht mede door de inzet en stimulans van de projectleider.