Teamtraining Recoye maart 2022

NIEUWSBRIEF EDUCATION FOR EVERYONE – NIEUWSBRIEF EDUCATION FOR EVERYONE
EDUCATION FOR EVERYONE,
Onderwijs voor iedereen
Dromen, delen, doen….

Een 5-daagse teamtraining op locatie! Een nieuwe uitdaging voor Education for Everyone! 2 Maart zijn we wederom afgereisd naar Malindi, Kenia. Deze reis ligt onze focus op het team van Recoye School.

De kinderen hebben vakantie, waardoor het team ruimte heeft om zich te professionaliseren. We zijn eerst aan de slag gegaan met een visietraject. De visie en missie van de school staan in mooie letters op de muur: to provide learners centered educational programs that challenge all learners to perform. Wij waren benieuwd wat we daar van terug zagen in school en bevroegen het team hierop. Om lekker even creatief bezig te zijn, ging het team in groepjes aan de slag om een collage te maken: wat voor een leerkracht wil je zijn, waar ben je trots op, maar vooral: verbind jouw persoon aan de visie van Recoye.

Na de presentaties op een interactieve manier met de theorie over visie aan de slag gegaan. We hadden studiemapjes gemaakt, waarin o.a. het belang van een goede visie was verwoord. Aansluitend hadden we een coöperatieve werkvorm bedacht om de kernwaarden met elkaar te bedenken. We daagden hen uit om een foto uit te beelden van de kernwaarden: Respect, Coöperation, Discipline en Unity zichzelf te maken, passend bij de visie en kernwaarden van Recoye.

Kernwaarden van Recoye School: Respect, Coperation, Discipline en Unity

‘s Middags kregen alle leerkrachten de opdracht om een lesonderdeel uit een bestaande methode uit te werken, met inzet van eerder aangeboden materialen uit onze workshops. In een rollenspel speelden ze de les uit. Aansluitend gaven ze elkaar feedback en tips met ons Wheel of Development.

De 2e trainingsdag zijn we dieper ingegaan op de visie. Hierbij is van belang om steeds de verbinding te zoeken met de driehoek visie-missie motto, waarbij zowel het geven als het ontvangen van feedback een grote rol speelt. Er is passie en betrokkenheid nodig om tot kwaliteiten komen. ‘It is not what you do, but how you do it’. Aan de hand van what-, why- where- when en how- kaartjes gingen de leerkrachten het gesprek met elkaar aan. Doen ze wat ze met hun visie beloven, wat merken de kinderen daarvan, wat betekent dat voor hun lesaanbod?

Om visie en kernwaarden uit te stralen is het van belang dat je je eigen kwaliteiten kent én die van een ander. Het kwaliteitenspel bracht mooi inzichten: hoe zie jij jezelf, hoe ziet de ander zichzelf.

Tot slot zijn we samen gaan kijken wat de sterke en zwakke kanten van de school zijn, waar kansen en bedreigen liggen, om zo uiteindelijk tot een SWOT-analyse te komen die het team kan helpen om zwaktes en bedreigingen aan te vliegen vanuit de sterktes en kansen.

Intussen in de kleuterklas….
Samen met de leerkracht kijken of enkele kinderen waarover ze twijfelen rijp zijn voor klas 1 en aan de leervoorwaarden voldoen. Hoe was hun getalbegrip, letterkennis en kenden ze de vormen en kleuren. Fijn dat Yvon daarin de leerkracht in kon adviseren!


En. …Intussen op St Andrews…..
In november hadden we St Andrews Primary School van onze oude bekende, Nicodemus Tsimba, bezocht en een coachingstraject opgestart omtrent collegiale consultatie met een 8-tal teachers en hoe ze elkaar op een opbouwende manier hierop feedback kunnen geven. We stonden verbaasd te horen dat collegiale consultatie zich heeft uitgebreid naar 38 teachers. Elke teacher moest een ander observeren en aan de hand van een formulier scoren. Aansluitend gingen ze met elkaar met ons instrument’ ‘ Wheel of development’ in gesprek. Hoe mooi is het dat een goede headteacher onze olievlek in deze heeft verspreid onder zijn team. Hij durft het aan om volgend schooljaar samen met ons in te steken op adaptief onderwijs, ons motto: education for everyone op elk niveau!

Grensoverschrijdende donatie
We hebben gemerkt wat goedheid met de mens doet. Twee Amerikanen die geheel belangeloos naar ons verhaal luisterden en ons dan zomaar uit het niets $100 doneerden. Deze gaan we besteden aan mooie boeken die we dan weer kunnen gebruiken met onze coaching in Malindi. Trots op ons werk en trots op de mensen die ons werk steunen.

De derde trainingsdag hebben we met elkaar de uitkomsten van de SWOT-analyse besproken. Welke sterke kanten springen eruit? Waar kun je die inzetten? Waar heb je invloed op? Allemaal mooie vragen die voorbij kwamen. Om de sterke punten te borgen, hebben we samen afspraken vastgelegd in kwaliteitskaarten voor effectieve instructie, rekenen en lezen. Het leverde heel wat discussie op. Hierbij hebben we de leerkrachten in hun kracht gezet vanuit hun kernkwaliteiten.

Het kwaliteitenspel hebben we aansluitend ingezet om bewust te worden van valkuilen. Ook dat is goed om van elkaar te weten, zodat er meer begrip ontstaat en je er samen voor kunt waken om niet in je valkuil te vallen. Mooi hoe we steeds weer linken kunnen leggen naar de visie en kernwaarden van de school! Als tussendoortje koos iedereen een kaartje uit de babbelbox. Welke foto past het best bij jou? Staande in een cirkel legden ze elkaar uit waarom ze juist voor díe foto hadden gekozen.

Als laatste stond het werken met leerlijnen centraal. Leerkrachten hebben met elkaar besproken welke doelen per leerjaar aan bod moeten komen. Deze doelen hebben ze vervolgens gekoppeld aan hun curriculum en planning. Een hele klus! Ook nu weer stond ‘s middags rollenspel op het programma. De tips en adviezen worden goed verwerkt, dat geven ze ook terug aan elkaar, waardoor er steeds meer een doorgaande lijn in school ontstaat. Het voelt zo goed om daar onderdeel van uit te mogen maken!

De volgende dag tijdens de dagelijks terugblik gaven leerkrachten terug dat ze zagen dat tips tijdens de voorbeeldlessen steeds meer zichtbaar werden en dat ze geïnspireerd waren geraakt door het aanbod van onze leerlijnen: een duidelijk en helder overzicht. Na de eerste inventarisatie die we de dag eerder hadden opgehaald, lieten we de kwaliteitskaarten met elkaar bespreken. De discussie kwam moeizaam op gang, maar uiteindelijk gingen de kwaliteitskaarten meer leven: zijn dit de afspraken die we samen hebben gemaakt? Wat wil je nog toevoegen

Vervolgens was het tijd om aan de slag te gaan met de resultaten van de eindtoetsen: waren deze naar verwachting, waren er bijzonderheden? Vooraf speelden we het examen na om het verschil te bespreken als je een toets voor ze voorleest of als zij het zelfstandig moeten doen.

Zoals we in eerdere workshops al gedaan hadden, gingen de leerkrachten daarna in 3 groepen uiteen: PP1 en PP2, class 1-2-3 en class 4-5-6. Ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar verdeelden ze de kinderen in instructieniveaus en zochten ze naar een passend aanbod vanuit de leerlijnen en hun curriculum. Hoe mooi dat ze gaandeweg op het idee kwamen om voor de upper en lower classes een taalklas te maken in de middag. Dat is vanuit je sterkte (een inventief, lerend team) een bedreiging (kinderen spreken slecht of geen Engels) proberen op te lossen.

Voor het middaggedeelte stonden de voorbeeldlessen weer op het programma. Mooi om te zien hoe snel de 2 nieuwe leerkrachten effectieve instructie hadden opgepakt. Trots op!

De laatste trainingsdag!
Wat hebben we veel gedaan, wat is er veel geleerd. Voor de laatste keer bereidden de leerkrachten in groepjes een korte lesactiviteit voor: automatiseren en flitsen. Hierbij mochten ze gebruik maken van alle materialen die we ze de vorige workshop hadden aangeboden.

Daarna was het tijd om te evalueren. Wederom in groepjes bereidden de leerkracht een presentatie voor. Hoe mooi hoe alle groepjes de visie, kernwaarden en kwaliteiten, resultaten en leerlingen lieten terugkomen. Er werd gedanst, gelachen, gezongen… wat een passie en betrokkenheid. Waardering voor elkaar, waardering voor ons!

En dan tijd voor een feestelijke afsluiting: deze keer hadden we voor iedereen een certificaat gemaakt. Bij de uitreiking kregen de teachers allemaal een mooi persoonlijk compliment. De kers op de taart was een echte taart, met Education for Everyone on top! Van ons, voor een fantastisch team! Onze final celebration, met een lach en een traan

Vol trots kijken wij terug op een intensieve, maar succesvolle vijfdaagse teamtraining.
Passie, betrokkenheid, saamhorigheid waren de kernwoorden van deze week!

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.
Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.
NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres

Jaarverslag 2021

Het bestuur van Stichting Education for Everyone bestaat uit Yvon Geelhoed (voorzitter) en Heidi Smits (secretaris / penningmeester). In januari hebben we het Strategisch Plan aangescherpt met onze onderwijskundige en duurzame doelen. Dit hebben we uitgewerkt voor een periode van 4 jaar. Deze doelen hebben we vertaald naar een 7-tal workshops. Wij zijn een non-profitorganisatie. De werkzaamheden van de stichting voert het bestuur uit op eigen kosten. Stichting Education for Everyone heeft de ANBI-status, zodat eventuele sponsoren ons project makkelijker kunnen vinden en hun financiële bijdrage aftrekbaar zijn voor de belastingdienst. Voor beide partijen een win-winsitiuatie!

U kunt ons volgen op www.educationforeveryone.nl. Via de website houden wij onze leden en sponsoren op de hoogte van onze activiteiten.

Onze activiteiten in 2021
• Vergaderingen.
Omdat wij zelf vanwege COVID-19 niet fysiek naar Kenia mochten afreizen, hebben we veel skype-overleg gehad met ons contactpersoon in Malindi. Na elke toetsperiode hebben we samen de adviezen en mogelijke interventies doorgesproken. Eén van die interventies bestond uit 2 workshops Jolly Phonics, om de woorden en letters goed aan te bieden. Het hele team nam hieraan deel. Ook hebben we de ontwikkeling en vorderingen van veel individuele leerlingen nauwgezet gevolgd en samen goed doorgesproken.

• Coaching op afstand
Scholen in Kenia gingen na een lange lockdown weer open op 6 januari 2021. Eind december hebben we vraaggestuurd het team van Recoye school Malindi in 2 sessies via Skype voorbereid op de heropening. Het was erg bijzonder om het team na ruim een jaar weer te spreken, zelfs al was het op afstand. Na een hernieuwde kennismaking merkten we al snel, dat ook zíj er 9 maanden uit hadden gelegen! We moesten hier en daar hun geheugen opfrissen over dat , wat we eerder in workshops hadden aangeboden. We moesten vooral weer kleine stapjes zetten, niet te snel gaan.

We hebben het team geadviseerd om bij de heropening van de scholen de eerste 2 weken veel aandacht te besteden aan een hernieuwde kennismaking. De meeste leerlingen zijn al ruim een half jaar niet naar school geweest, kennen elkaar misschien niet meer en hebben van alles mee gemaakt thuis. We hebben hen hier allerlei tips voor aangereikt. Vervolgens hebben we met elkaar gesproken hoe ze de doelen van het eerste termijn kunnen herhalen en integreren in het lesprogramma van het tweede termijn, waarmee ze van start gaan. Vooral veel observeren waar leerlingen moeite mee hebben en op uitvallen. Daarnaast hebben we ze ook geadviseerd hoe ze active learning kunnen inzetten, met in achtneming van social distance. Alle kinderen in Kenia moeten op school namelijk een mondmasker dragen en social distantie in acht nemen. Lastig als je gewend bent om in groepen te werken, maar samen hebben we mooie ideeën uitgewerkt.

Aansluitend hebben we via videobellen ook contact gehad met Mr Ekirapa van Kings Wings Academy. Ook met hem hebben we de adviezen doorgesproken. Glorious Junior School hebben we via mail de adviezen aangereikt.

23 September hebben we wederom in 2 digitale sessies op afstand feedback gegeven op instructiefilmpjes die de teachers van Recoyeschool in Malindi ons gestuurd hadden. We zagen dat ze vooral gefocust waren op het doel van de les en minder op het proces. We hebben geprobeerd de leerkrachten wederom mee te nemen in de theorie achter actief leren aan de hand van voorbeelden en een filmpje.

Ook met Mr Ekirapa hebben we veelvuldig (met name whatsapp)contact gehad. Hoe leuk om te zien hoe hij active learning introduceert en toepast op zijn nieuwe school. Spelen met letter- en woordkaartjes, de kinderen actief betrekken bij het leerproces. Zo leeft ons gedachtegoed dook daar door. Leerlingen én leerkrachten zoeken steeds meer naar actieve betrokkenheid!

• Toetsanalyses
Ook in 2021 hebben we alle toetsresultaten van de verschillende toetsweken geanalyseerd. Zo hebben we inmiddels een goed beeld van de ontwikkeling van leerlingen in beeld. De toetsoverzichten zijn doorgesproken met ons contactpersoon op Recoye School, waarna zij onze adviezen met het team heeft gedeeld en doorgesproken. Ons advies was om vooral in te steken op de Engelse taal, woord- en getalbegrip en herhaling van eerder aangeboden doelen.

• Benefietdiner Stichting Mtangani
Bij het Benefietdiner van Stichting Mtangani in september 2021 konden wij helaas niet aanwezig zijn. We hadden we een digitale presentatie voorbereid, die ons contactpersoon van Recoye namens Education for Everyone onder de aandacht van de aanwezigen heeft gebracht.

• Workshops
Eind oktober konden we weer, na een periode van bijna 2 jaar, afreizen naar Malindi in Kenia. Voor Recoye School hadden we een mooie programma gemaakt voor de workshops op vrijdag en zaterdag. Voor de onderbouw hebben we allerlei coöperatieve reken- en leesopdrachten voorbereid. We danken Julie Menne van Met Sprongen Vooruit en Heutink voor de sponsoring van rekenspelletjes en klikklakboekjes, zodat we de teachers tools konden aanreiken om écht inhoudelijk en op een speelse manier aan de slag te kunnen gaan. Met de bovenbouw zijn we ingegaan op leesstrategieën om het begrijpend lezen naar een hoger level te tillen en hoe om te gaan met dyslectische leerlingen.

• Co-teaching
Op Recoye School hebben wij ons deze keer voornamelijk gericht op co-teaching. Alle teachers hadden ons hun lesvoorbereiding gemaild. Ook wij hadden ons voorbereid om hun lessen te verrijken met o.a. automatiseeroefeningen. Mooi dat er een basis van wederzijds vertrouwen is, waardoor de leerkrachten open stonden voor co-teaching. Het was ook echt samen lesgeven, elkaar aanvullen, waarbij wij vooral het automatiseren en tekstbegrip voor onze rekening namen. Een mooie vorm van modeling!
Ook de andere dagen zijn we samen opgetrokken: voordoen, nadoen, wat ga je nu anders doen, enz? Ook hebben we een aantal leerlingen door getoetst om hun beginniveau vast te stellen, zodat de leerkrachten daar bij hun aanbod specifiek op in kunnen steken.

• Feedbackgesprekken
Op verzoek van Nocodemius Tsimba, een oude bekende die we nog van Teachers4Teachers kennen, hebben we kennis gemaakt met zijn team. Mr Tsimba is overgeplaatst naar Malindi waar hij nu headteacher is van St Andrews in Malindi. Een school van 2400 leerlingen. St Andrews heeft 46 klassen, en 39 teachers, dus een behoorlijke uitdaging!. Na een eerste introductie koos Tsimba een groep van 19 teachers uit, om hen wat meer te informeren over ons programma van Education for Everyone. 3 November zijn we aan de slag gegaan met het coachen van collegiale consultatie.
Mr Tsimba had een heel schema opgesteld, met als doel dat wij zijn leerkrachten zouden coachen op het voeren van goede feedbackgesprekken. Hij koos 4 leerkrachten uit: 2 leerkrachten zouden de les geven, de anderen waren de observanten. Wij gingen allebei met een tweetal mee. Observeren kunnen ze wel, de goede vragen stellen in een feedbackgesprek was lastig. Fijn dat we daarin tips konden geven. Na de pauze nog een sessie met 4 andere leerkrachten gedaan. Ook nu weer bleek, goed naar elkaar luisteren en doorvragen, is een dingetje. Maar geweldig dat deze leerkrachten hun nek uitstaken en het gewoon probeerden. Om de doorgaande lijn voort te zetten, hebben we afgesproken dat deze 8 leerkrachten gaan mixen en elkaar observeren. Vanuit daar kunnen ze dan weer 8 nieuwe leerkrachten erbij betrekken. We hopen dat dit als een olievlek gaat werken, maar met Mr Tsimba aan het roer gaat dit vast wel lukken. Wij kregen veel energie van de feedbacksessies en kijken positief naar deze governmentschool.


Mooi hoe we de verdieping in konden gaan, zowel op Recoye School als op St Andrews. Met dank aan al diegenen die ons financieel hebben gesteund. Hierdoor hebben wij onze bibliotheek Engelse boekjes kunnen uitbreiden. Een speciaal woord van dank aan Julie Menne, voor de sponsoring rekenspelletjes van Met Sprongen Vooruit; Heutink, voor de sponsoring van de klikklakboekjes om Engelse woordjes te automatiseren en CM Geelhoed Holding, die deze keer onze reis voor een groot deel heeft gesponsord.

De toetsen in november lieten al een lichte stijging van de resultaten zien. Een mooie waardering van de inzet van alle leerkrachten!

Mooi om te zien hoe we weer stap voor stap onze droom waar mogen maken.
Education for Everyone, verrassend passend! Met Sprongen Vooruit Heutink

En om met Nelson Mandela te spreken:

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world!

Heidi Smits en Yvon Geelhoed

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.

Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.

NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres

Nieuwsbrief 5 november 2021

Co-teaching in Recoye School Malindi
Op Recoye School hebben wij ons deze keer voornamelijk gericht op co-teaching. Alle teachers hadden ons hun lesvoorbereiding gemaild. Ook wij hadden ons voorbereid om hun lessen te verrijken met o.a. automatiseeroefeningen. Mooi dat er een basis van wederzijds vertrouwen is, waardoor de leerkrachten open stonden voor co-teaching. Het was ook echt samen lesgeven, elkaar aanvullen, waarbij wij vooral het automatiseren en tekstbegrip voor onze rekening namen. Een mooie vorm van modeling!

Onze ochtend startte bij de kleuters. Dan ben je 3 en 4 jaar en leer je al lezen en rekenen. Blij dat onze kleuters nog mogen spelen (en leren); maar het is het systeem hier, maar de teachers proberen steeds meer hun kinderen te laten spelen, waarbij de rekenspelletjes van Met Sprongen Vooruit hen meer mogelijkheden bieden om de kinderen spelend te leren rekenen en automatiseren. Ze hebben zelfs hoeken ingericht om te spelen! Dat automatiseren extra aandacht nodig heeft, bleek wel weer in klas 3: vingers blijven voor sommigen dé uitrekenmethode! De verliefde harten van Julie Menne brachten uitkomst. Fijn dat er in klas 2 aandacht was voor de waarde van honderdtallen, tientallen en eenheden (HTE-model, dat we in onze laatste workshop hebben geïntroduceerd) en de getallenlijn. Dat maakt het rekenbegrip voor klas 3 volgend jaar hopelijk makkelijker!

Eén leerkracht was afwezig, had zijn arm gebroken. Geen probleem voor ons, Yvon nam de les over. Ze moest wel even het beginniveau inschatten, maar zo leuk om haar aan het werk te zien. Het plezier straalde er van af.


In de meeste lessen zagen we I do- we do en you-do terug; de goede vragen stellen blijft een aandachtspunt. Wel wisten de leerkrachten welke kinderen extra instructie nodig hadden en sommigen gingen zelfs even apart met een groepje zitten. Één van de leerkrachten vroeg om samen met een zwakke leerling de volgende opdracht voor te bereiden (pre-teaching); mooi om dit samen op te pakken! Ook maakten enkele leerkrachten gebruik van betekenisvolle situaties, zowel binnen als buiten. Klas 8 ging op zoek naar de beste manier om tegen een muur op te klimmen. Een ladder bracht uitkomst: een mooi voorbeeld van learning by doing!

Kortom, we hebben goede lessen gezien met hier en daar aandachtspunten. Leerkrachten , die we al een aantal jaren coachen, brengen de aangeleerde technieken zichtbaar in de praktijk en zien ook zelf het positieve effect ervan! Morgen weer een dag… sommige leerkrachten hebben specifieke kijkvragen, andere willen graag lesvoorbeelden. We hebben er weer zin in!

Onze tweede co-teachingdag mochten we behoorlijk aan de bak!

Tjongejonge… da’s trekken aan de 3-4 jarigen in PP1! Heb je één kleuter net getroost, loopt de ander om zijn moeder te roepen! Stilzitten op een bankje is ook niet hun grootste hobby, ze zitten het liefst boven op tafel! En dan neem je letterdozen mee om de ck aan te bieden, zit er geen c in de doos! Uiteraard, net als in Nederland, ging er in no time een letterdoos om… Maar wat een geduld de leerkrachten hebben. Het zijn net tweede moeders voor de kinderen!

Veel leerkrachten hadden gevraagd of we een les wilden voordoen, modelen. Hoe bied je woorden aan, hoe bied je getallen op een effectieve manier aan in de lagere klassen, hoe slijp je het getalbegrip op de vingers in? ‘Show me number one, show me three, how many fingers make 4, which fingers make six….?’ Maar ook hoe krijgen de kinderen de tafels onder de knie zonder hun vingers en tenen als ‘uitrekenblaadje’ te gebruiken. Fijn om daar samen in op te trekken.

Top dat de aangeboden leesstrategieën in de praktijk werden gebracht, ‘Nieuwsbegrip Kenian Style’. Leuk om zelf de les hygiëne te geven op een coöperatieve manier. Of wat te denken over een les parasieten? Back to our roots…. Eens een schooljuf, altijd een schooljuf! Ook hebben we allebei weer een les van een zieke leerkracht overgenomen. Lekker werken met vertelplaten, vraagkaartjes en natuurlijk voorlezen uit de Engelse versie van Jip en Janneke en Miffi in the Netherlands. Wat een vruchtbare dag weer…

Feedbackgesprekken op St Andrews School
Na co-teaching op Recoye School Was onze coaching op St Andrews School vooral gericht op feedbackgesprekken, dit was op aanvraag van MR Tsimba, de headteacher. Deze kennen wij vanuit onze eerdere bezoeken aan Kenia. Mrr Tsimba, verwelkomde ons hartelijk en had een heel schema opgesteld, met als doel dat wij zijn leerkrachten zouden coachen op het voeren van goede feedbackgesprekken.

Hij koos 4 leerkrachten uit: 2 leerkrachten zouden de les geven, de anderen waren de observanten. Wij gingen allebei met een tweetal mee. Observeren kunnen ze wel, de goede vragen stellen in een feedbackgesprek was lastig. Fijn dat we daarin tips konden geven.

We stonden verbaasd hoe de leerkrachten in groepen van 80-100 leerlingen, toch alle kinderen bij de les betrokken hielden. Echt onder de indruk! En klas 8 deed gewoon buiten examen, tussen de spelende kinderen! Na de pauze nog een sessie met 4 andere leerkrachten gedaan. Ook nu weer bleek goed naar elkaar luisteren en doorvragen een dingetje. Maar geweldig dat deze leerkrachten hun nek uitstaken en het gewoon probeerden.

Om de doorgaande lijn voort te zetten, hebben we afgesproken dat deze 8 leerkrachten gaan mixen en elkaar observeren. Vanuit daar kunnen ze dan weer 8 nieuwe leerkrachten erbij betrekken. We hopen dat dit als een olievlek gaat werken, maar met Mr Tsimba aan het roer gaat dit vast wel lukken. Wij kregen veel energie van de feedbacksessies en kijken positief naar deze governmentschool.

Werken met verlengde instructie
Naast coach zijn we intussen ook bevorderd tot IB-er. Zittend in de schaduw onder de boom checkte Yvon aan de hand van vertelplaten het taalbegrip van enkele zwakke leerlingen, waar de leerkrachten zich zorgen over maken. Ook het rekenbegrip, met name de waarde van getallen, werd gecheckt. Ze was op zoek naar het juiste instapniveau, zodat leerkrachten daar beter bij aan kunnen sluiten vanuit de leerlijn. Heidi ging intussen aan de slag met de zwakke lezers. Ze zeggen alles na, maar weten absoluut niet wát ze zeggen. Zelfs in een één-op-éénsetting was het lastig. Woorden op verschillende manieren gevisualiseerd en nagespeeld, en dan nog het goede antwoord niet weten! Lastig! Het vraagt om veel pre-teaching, samen lezen en herhaald lezen. Maar vooral, aandacht voor woordbegrip!

Final meeting: wat hebben we geleerd van elkaar?
Ons laatste dagje op Recoye School! Wat zijn de dagen voorbij gevlogen… Bij aankomst stond ons een geweldige ontvangst te wachten. Alle leerlingen stonden buiten opgesteld, waarbij wij als Nederlandse gasten op een speciale manier bedankt werden. Aansluitend kwamen alle groepen 4-5-6-7-8 bij elkaar voor gebed, zingen en dansen. Wat een ritme, wat een vrolijkheid, wat een samenhorigheid

Soms huil je van verdriet, soms omdat iets je raakt. Nou, deze sessie kwam recht ons hart binnen! Tranen van geluk! Natuurlijk ook nog even ‘aan het werk’, de puntjes op de I zetten. Mooi dat we steeds meer, stap voor stap, onze adviezen terug zien in de praktijk. Fijn dat we zo de diepte in hebben kunnen gaan! ‘s Middags met het team teruggekeken op de afgelopen week, wat hebben ze geleerd, wat gaan ze anders doen maar ook wat hebben wij geleerd?

Mooi om af te sluiten met complimenten aan elkaar en dan toch het afscheid!

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.
Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.
NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres

Team Education For Everyone

Nieuwsbrief 30 oktober 2021

WE ZIJN WEER ‘LIVE’!
Na ruim een jaar zijn we weer terug in Malindi, Kenia. Onze vingers jeuken
om weer inhoudelijk aan de slag te gaan met het reken- en leesonderwijs
in Malindi. We hebben een mooie programma gemaakt voor de workshops op vrijdag en zaterdag. Voor de onderbouw hebben we allerlei coöperatieve reken- en leesopdrachten voorbereid. Met de bovenbouw gaan we in op leesstrategieën om het begrijpend lezen naar een hoger level te tillen en hoe om te gaan met dyslectische leerlingen. Kortom, werk aan de winkel! We hebben er zin in!

Waar het ooit begon….
Na aankomst in Malindi meteen aan ‘het werk’ gegaan, onze eerste werksessie. We hadden
afgesproken met een oude kennis, Nicodemus Tsimba, die we op onze eerste reis voor
Teachers4Teachers hadden leren kennen. Mr Tsimba had de dagen afgeteld, had ons zelfs op de luchthaven in Mombasa willen ophalen. Nicodemus is overgeplaatst naar Malindi waar hij nu headteacher is van St Andrews in Malindi. Een school van 2400 leerlingen. St Andrews heeft 46 klassen, en maar 39 teachers, dus een behoorlijke uitdaging! Na elkaar bij te hebben gepraat, meteen een afspraak gemaakt om kennis te komen maken met zijn school, kijken wat we samen met Tsimba kunnen betekenen voor St Andrews. Ook hier, verrassend passend!

Op ‘sollicitatiegesprek’ op St Andrews
Al vroeg op pad naar St Andrews, de school van Tsimba. We keken onze ogen uit, wat een
complex! 23 Klaslokalen, een groot speelveld, watertappunten… na een warm welkom
werden we voorgesteld aan het team: 39 teachers en ook net als in Nederland voornamelijk
vrouwen. Een leergierig team dat met aandacht de informatie tot zich nam en natuurlijk ook
wilde weten hoe het onderwijssysteem in Nederland is geregeld. Na een eerste introductie
koos Tsimba een groep van 19 teachers uit, om hen wat meer te informeren over ons
programma van Education for Everyone. We betrokken hen actief bij de bijeenkomst, ik ga
benadrukten het belang van open vragen en lieten zien hoe je op een positieve manier
feedback kunt geven. Vervolgens werden we door madam Lina rondgeleid. Volle klassen,
weinig materialen en vooral de kleintjes moesten het doen met een zitplaats op de grond.
Een echte overheidsschool, maar wel goed georganiseerd. Er ligt hier een leuke uitdaging!
We popelen om met het team verder aan de slag te kunnen, volgens de visie van Education
for Everyone. 3 November gaan we met hen aan de slag, vooral met het coachen van
collegiale consultatie.

Ontmoeten van oude bekenden Recoye School
We werden hartelijk welkom geheten bij Recoye School. Hartverwarmend, met de meeste
teachers een hernieuwde kennismaking. Vol trots werden we rondgeleid. Wt fijn om al die
enthousiaste snoetjes van de kinderen weer te zien. De teachers van de lagere klassen
hebben we aansluitend veel praktische tips kunnen geven hoe ze hun lees- en
rekenonderwijs kunnen optimaliseren. Mooi dat we daarbij materialen van Met Sprongen
Vooruit konden inzetten. En geweldig om te zien hoe enthousiast de leerkrachten er mee
oefenden. Ook woorden maken met de klikklakboekjes van Heutink leverde hilarische
taferelen op. Er ontstonden mooie discussies over coöperatief leren en modeling (I do-we
do-you do). Wij kijken terug op een succesvolle workshop, vol praktische tips.

Verdieping in de bovenbouw….
30 Oktober met de teachers van de bovenbouw van Recoye School aan het werk. Met een
actieve werkvorm hebben we het belang van coöperatief leren herhaald, door elkaar om
beurten vragen te laten stellen. Er werden goede vragen gesteld, we konden meteen de
diepte in. Een goed begin van de workshop! Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met
begrijpend lezen en hebben we verschillende strategieën besproken. Vooral het modelen
hebben we uitgebreid voorgedaan. Uit de testresultaat bleek dat lezen onder de maat
scoorde. Vandaar dat we gevraagd waren om de teachers mee te nemen in een dyslexie
protocol. Moesten we wel eerst uitleggen wat dyslexie is, attendeerde een teacher ons! We
hebben afgesloten met mathematics, waar we het rekenmuurtje hebben aangeboden en
hen duidelijk hebben gemaakt dat als er een bouwsteen mist, ze eigenlijk niet verder kunnen met de stof en vooral veel moeten automatiseren om het muurtje te herstellen. De teachers waren erg betrokken en wat een mooie verdiepende vragen stelden ze ons, ze zien écht de meerwaarde ervan in en willen graag al het geleerde in de praktijk brengen.

Education For Everyone werkt vraag gestuurd vanuit de school en leerkracht.
Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.
NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres

Nieuwsbrief Oktober 2021

WE GAAN WEER ‘LIVE’!
Na het coachen op afstand via Skype vertrekt Education for Everyone 27 oktober weer voor 10 dagen naar Malindi, Kenia om het fysiek coachen van met name Recoye Malindi School weer op te pakken. We hebben er zin in! Hoewel het team gedurende onze afwezigheid niet stil heeft gezeten, hopen we samen met de teachers weer stappen te zetten. We danken onze nieuwe sponsor Sauna Drome Holding BV, die het ons mogelijk maakt ondersteunende leermiddelen in te zetten.
Wilt u ons ook financieel steunen?
Voor €7,50 per maand bent u al lid, ook met sponsoren en donaties zijn wij superblij!
U kunt u bijdragen overmaken op NL92ABNA083128793 t.n.v. Stichting Education for Everyone;

Leesaanbod
In Kenia is Engels de officiële taal. Engels is dan ook een verplicht vak op alle scholen in Kenia. Dit vergroot de kansen op een betere toekomst.
De toetsresultaten van de starttoetsen zijn weer geanalyseerd. Met name de leesresultaten in klas 1-2 bleven wat achter. Recoye Malindi School heeft daar meteen op geanticipeerd. 4 September kreeg het team een training Jolly Phonics, over hoe om te gaan met leesproblemen. Mooi om te zien hoe het team in ontwikkeling blijft en hoe active learning wordt vorm gegeven, maar wat had Education for Everyone daar graag bij willen zijn!!!
Vanuit deze analyses bleek dat het leesniveau in met name de onderbouwklassen een extra impuls nodig heeft. De instructie is veel gefocust op voor- nazeggen, vooral leerkracht-gestuurd. Er was minder aandacht voor het proces: hoe leer je lezen?

Om het lezen goed op de kaart te zetten heeft het team van Recoye School op 4 en 5 september een 2-daagse training Jolly Phonics gevolgd. Jolly Phonics is een lesmethode die vanuit Groot Brittannië komt. Het is een leuke en kindgerichte benadering voor goed leesonderwijs. Aan te leren letters worden in een context aangeboden, uitgebeeld en met gebaren ondersteund. Zo wordt bijvoorbeeld de letter S gekoppeld aan Slang (de S van snake). Daarnaast ligt de focus op wat wij in Nederland het ‘hakken en plakken’ van woorden noemen. Door te spelen en de kinderen actief bij het onderwijs te betrekken worden betere resultaten bereikt. Een uitdaging die om creativiteit vraagt! Mooi om te zien hoe het team in ontwikkeling blijft en hoe active learning wordt vorm gegeven, maar wat had Education for Everyone daar graag bij willen zijn!!!

Aansluitend hebben de leerkrachten op ons verzoek instructiefilmpjes gemaild, waarin ze het geleerde uit de training Jolly Phonics in de praktijk brachten.

Coaching op afstand
23 September hebben we in 2 digitale sessies op afstand feedback gegeven op instructiefilmpjes die de teachers van Recoyeschool in Malindi ons gestuurd hadden. We zagen dat ze vooral gefocust waren op het doel van de les en minder op het proces. We hebben geprobeerd de leerkrachten wederom mee te nemen in de theorie achter actief leren aan de hand van voorbeelden en een filmpje.

Fijn om het team van Recoye School via video-bellen toch te kunnen ondersteunen en te voorzien van tips en tops, zelfs op afstand! Met dank aan Renata die ons mede ondersteunt.

Ondertussen in ….
Hoe leuk om te zien hoe één van de headteachers die Education for Everyone gecoacht heeft, active learning introduceert en toepast op zijn nieuwe school! Mooi om te zien dat ons gedachtegoed doorleeft in Malindi, Kenia. Leerlingen én leerkrachten zoeken steeds meer naar actieve betrokkenheid!

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.
Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.
NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres

Nieuwsbrief maart 2021

Coaching op afstand


Starttoetsen januari 2021
Na de eerste hernieuwde kennismaking en weer wennen aan school, werden er op Recoye School Malindi in de 2e week van januari starttoetsen afgenomen om het beginniveau voor het 2e termijn te bepalen. Education for Everyone heeft alle toetsresultaten ingevoerd in een eigen systeem en geanalyseerd. De toetsresultaten vielen nog niet eens heel erg tegen! Klas 1 scoorde heel goed. Complimenten aan de voormalige leerkrachten van de PP-klassen! Vóór de lockdown is daar veel ingezet op automatiseren, memoriseren (5-structuur) en actief leren. Klas 2b scoorde zorgelijk, klas 3 doet het eveneens erg goed. De basis is in orde, ruim voldoende om door te pakken. De klassen 5-6-7 nét onder niveau. We hebben de directeur van Recoye geadviseerd samen met het team de resultaten te analyseren en te bespreken waar de focus de komende periode moet liggen en wat ze moeten herhalen. Daarnaast veel modeling en extra insteken op de Engelse taal en woordbegrip.

Midtermtoetsen
Week 5 hebben ze de officiële midterm toets gemaakt. Toch wel leuk om te zien dat er vooruitgang is geboekt in die maand tijd. Over weer 4 weken hebben ze de 2e termijn toets… elke maand dus een toets, daarna wordt het weer wat normaler en krijgen de lessen prioriteit.

Ook op Kings Wings zijn de midtermtoetsen afgenomen. De resultaten zijn boven verwachting. De leerkrachten van Kings Wings hebben namelijk tijdens de lockdown gewoon lesgegeven aan kleine groepjes leerlingen. Leerlingen die verder weg woonden werden wekelijks gebeld, waarbij ouders instructies kregen voor het begeleiden van thuiswerk. Ook in de afgelopen weekenden hebben leerkrachten lesgegeven, om eventuele achterstanden in te halen. Het examen bestond ook uit en praktijkgedeelte. Mooi om te zien hoe actief leren op Kings Wings in praktijkexamens wordt toegepast!

Het nieuwe curriculum is gebaseerd op actief leren en gaat uit van feedbackgesprekken met leerlingen. Dat heeft het team van Kings Wings door onze workshops al enigszins onder de knie. De headteacher gaf aan dat het actief leren zoveel mogelijk doorgaat.

De headteacher en het team staan te springen op onze komst, maar vanwege het negatieve reisadvies kunnen we hier nog geen gehoor aan geven. We proberen zoveel mogelijk telefonisch of via skype van betekenis te zijn en hebben de hoop uitgesproken in mei/juni weer af te reizen naar Malindi, Kenia.
Het is in ieder geval goed om te horen dat wat we opgezet hebben met het team nog steeds gecontinueerd wordt

Second termtoetsen
Ook in maart is er weer druk getoetst! We hebben de resultaten van Recoye School van het 2e termijn geanalyseerd en vergeleken met de starttoets en de tussentoets. Wat een vooruitgang! 20 Maart hebben we met de leerkrachten van class 2 van Recoye School Malindi in Kenia via Skype een leerling- en groepsbespreking gedaan… coaching op afstand! Een bijzondere ervaring, waarbij de fysieke afstand absoluut niet gevoeld wordt! Zorgleerlingen en aanpak zijn besproken, zodat de leerkrachten zich prima kunnen voorbereiden op het 3e termijn. In week 12 stonden de andere groepsbesprekingen gepland!

Op 24 maart hebben we groepsbesprekingen met de leerkrachten van Recoye School, Malindi, afgerond. Zij hebben aan ons uitgelegd hoe ze aan het werk zijn met kinderen met een onderwijsachterstand. Zo hebben ze leerlingen uitgenodigd in de eerste vakantieweek om aan doelen uit voorgaande leerjaren te werken en voor extra inhaallessen. De leerkrachten konden prima aangeven welke leerlingen zorgleerlingen zijn en weten waar individuele leerlingen moeite mee hebben. . Ze Leerkrachten herhalen veel, ook het aanbod uit voorgaande leerjaren. Mooi om te zien hoe ze terug gaan in de leerlijnen en aansluiten bij de leerbehoeften van hun leerlingen

Fijn om het team van Recoye School via video-bellen toch te kunnen ondersteunen en te voorzien van tips en tops, zelfs op afstand! Met dank aan Renata die ons mede ondersteunt.

Het 2e termijn zit erop! De eerste lesperiode is met elkaar goed afgesloten. Tijd voor een welverdiende vakantie…
In mei begint het 3e termijn. Education for Everyone wenst de teams van Recoye School Malindi en Kings Wings Primary School een fijne vakantie toe en succes met de voorbereidingen voor het 3e termijn!

Blijf gezond, zorg goed voor jezelf en elkaar….

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.
Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.
NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres

Nieuwsbrief Januari 2021

Coaching op afstand
Coaching op afstand… 28 december hebben we in 2 sessies via Skype contact gehad met het team van Recoye School Malindi. Voorafgaande aan deze ‘conference call’ zoals de teachers het noemde, hadden ze ons vragen aangeleverd.


Vragen van de onderbouw:
• We willen de technieken kennen om met de leerlingen om te gaan, aangezien ze heel lang thuis zijn geweest.
• vanwege Covid -19 mogen we allerlei energizers die jullie ons hebben, zoals het gooien met een bal terwijl we vragen stellen, nu niet gebruiken. Kunnen jullie andere energizers bedenken?
Vragen van de bovenbouw:
• Hoe gaan we om met de nieuwe leerlingen van verschillende scholen die de afgelopen 8 maanden thuis zijn gebleven?
• Hoe gaan we discussies in groepen toepassen als lesmethode in de klas nu we geadviseerd worden om sociale afstanden in klassen aan te houden.

Het was erg bijzonder om het team na ruim een jaar weer te spreken, zelfs al was het op afstand. Na een hernieuwde kennismaking merkten we al snel, dat ook zíj er 9 maanden uit hadden gelegen! We moesten hier en daar hun geheugen opfrissen over dat we eerder in workshops hadden aangeboden. We moesten vooral weer kleine stapjes zetten, niet te snel gaan.

We hebben hen geadviseerd om bij de heropening van de scholen de eerste 2 weken veel aandacht te besteden aan een hernieuwde kennismaking. De meeste leerlingen zijn al ruim een half jaar niet naar school geweest, kennen elkaar misschien niet meer en hebben van alles mee gemaakt. thuis. We hebben hen hier allerlei tips voor aangereikt. Vervolgens hebben we met elkaar gesproken hoe ze de doelen van het eerste termijn kunnen herhalen en integreren in het lesprogramma van het tweede termijn, waarmee ze van start gaan. Vooral veel observeren waar leerlingen moeite mee hebben en op uitvallen. Daarnaast hebben we ze ook geadviseerd hoe ze active learning kunnen inzetten, met in achtneming van social distance. Alle kinderen in Kenia moeten op school namelijk een mondmasker dragen en social distantie in acht nemen. Lastig als je gewend bent om in groepen te werken, maar samen hebben we mooie ideeën uitgewerkt.

Aansluitend hebben we via videobellen ook contact gehad met Mr Ekirapa van Kings Wings Academy. Ook met hem hebben we de adviezen doorgesproken. Glorious Junior School hebben we via mail de adviezen aangereikt. We are back in business!

Herstart scholen Kenia
4 Januari, de start van een (nieuw) schooljaar… Wel raar: In Nederland moesten we online verder en bleven de scholen dicht, in Kenia gingen de scholen juist na 9 maanden weer open. Sommige ouders kwamen op het laatste moment hun kind nog aanmelden.
De start was nog wat onwennig, kinderen waren toch 9 maanden niet op school geweest. Dat gold zeker voor Recoye School, die 4 januari officieel van start ging. Kinderen waren nog wat onwennig en moesten echt weer aan elkaar wennen. Vanwege de social distance moeten ze afstand houden en hebben ze allemaal een eigen tafel. Ook moeten ze in de klas een mondkapje op. En ook dat was wennen……

Blijf gezond, zorg goed voor jezelf en elkaar….


Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.

Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.
NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres

Online workshop team Recoye School

28 december 2020 hebben we via Skype 2 sessies gehad met de leerkrachten van  Recoye School Malindi in Kenia. Zij hadden ons vooraf vragen gemaild over het herstarten van de school op 4 januari. We hebben voornamelijk gesproken over het belang van hernieuwde kennismaking met de groep. Kinderen zijn 9 maanden thuis geweest en moeten weer wennen aan elkaar en school. Ook hebben we gesproken over het belang van het herhalen van klassenregels, bijvoorbeeld hoe werk je samen in groepen. We merkten dat ook zíj 9 maanden geen onderwijs hebben gegeven. We moesten echt stapjes terugzetten, niet te snel gaan.
Het herhalen van termijn 1 is het meest belangrijke dat we hen geadviseerd hebben, voordat ze aan het 2e termijn gaan beginnen. Het was zeer bijzonder om het team weer te ontmoeten, zelfs al was het op afstand. En mooi om te zien, dat ze onze uitgangspunten nog niet vergeten waren!

Jaarverslag 2020

Het bestuur van Stichting Education for Everyone bestaat uit Yvon Geelhoed (voorzitter) en Heidi Smits (secretaris / penningmeester). Via onze website www.educationforeveryone.nl houden wij onze leden en sponsoren op de hoogte van onze activiteiten.

20 Februari zouden wij weer afreizen naar Malindi, Kenia, voor onze coachingsprojecten op meerdere scholen. Programma’s lagen klaar, afspraken waren gemaakt, afgestemd op de coachingsvragen van de betreffende schoolteams. Helaas hebben wij vanwege privéomstandigheiden onze reis moeten cancelen. Hierdoor hebben we niet met ons project kunnen starten op Glorious Junior School. Op Kings Wings Academy School zouden we doorgaan met effectieve instructie.

Met beide scholen bleven we via whatsapp in contact, advies op afstand. Hoewel we de scholen teleur moesten stellen, konden we op veel begrip van de headteachers rekenen. We hadden nog de mogelijkheden bekeken om in mei alsnog de geplande coaching op de scholen in te plannen, maar ook dat leek geen haalbare kaart, vanwege een negatief reisadvies. Mooi dat de headteachers ons tussentijds mooie foto’s, filmopnames en ontwikkelingen appten. Trots dat onze begeleiding dankzij het enthousiasme van de headteachers niet stil staat!

Covid-19 had ook Malindi in haar greep. ‘Op school hebben alle kinderen een gelijke kans, in de thuissituatie is dat anders’, zoals een leerkracht verwoordde. Er werden wel online-lessen verzorgd door de overheid en ook via radio of tv konden kinderen de lessen volgens het curriculum volgen, maar veel gezinnen hebben geen radio of computer. Er was niet eens meer sprake van achterstand, maar van stilstand. Een verloren schooljaar!

De achterstand bleek groot. Covid-19 heeft een negatief effect op het onderwijs in Kenia. Afstandsonderwijs kwam in Malindi niet echt van de grond, waardoor de onderwijsachterstand steeds groter werd. Op Kings Wings kregen de kinderen wel huiswerk en onderhielden de leerkrachten telefonische contacten met de ouders, maar ook dat werd lastiger. Leerkrachten van Pamoja ontvingen kleine groepjes kinderen thuis om hen toch enige vorm van onderwijs te bieden. Wat fijn dat de leerkrachten van Pamoja het op deze wijze aanpakten! Education for Everyone bood ondersteuning waar nodig.

Even leek het of de corona besmettingen in Kenia afvlakten. De overheid had een 50 pagina tellende handleiding gemaakt voor het heropenen van de scholen. Dit stond gepland in 2 fases. Maar omdat COVID-19 nog steeds niet onder controle was, werden de maatregelen weer aangescherpt. Waar eerder werd aangekondigd dat de scholen gefaseerd weer open zouden gaan, was de regering alsnog op eerdere besluiten teruggekomen. De regering durfde het risico toch niet aan, scholen bleven dicht tot nader order. Het was onmogelijk voor de overheid om de scholen voor die datum coronaproof te krijgen. Wat een teleurstelling voor duizenden kinderen en leerkrachten! De leerachterstand liep alleen maar op, maar ook hun sociale veiligheid kwam steeds meer in het gedrang. Alleen de klassen 4 en 8 mochten naar school. Inmiddels hebben zij het tweede en derde termijn en afsluitende toetsen in november afgerond.

4 Januari 2021 mogen de andere groepen weer naar school. Er is besloten dat alle klassen, met uitzondering van klas 4, starten met het tweede termijn. Klas 4 heeft dit termijn al doorlopen en blijft thuis tot juli, tot alle groepen met het nieuwen schooljaar beginnen.
Een schooljaar in Kenia bestaat uit 3 termijnen en loopt van januari t/m oktober. Omdat de kinderen afgelopen schooljaar maar 1 termijn hebben gedaan, starten ze nu in januari met het 2 termijn en half mei het 3e termijn. In juli begint dan een nieuw schooljaar. De opgelopen achterstanden hopen ze in 2023 ingelopen te hebben. Pas in 2023 gaan de jaren weer normaal lopen. Dus alles verschuift. Education for Everyone gaat samen met de leerkrachten kijken waar de kinderen staan en wat elk kind individueel nodig heeft. Een nieuwe uitdaging in 2021!

Een groot deel van het team van één van de scholen die wij in Malindi, Kenia begeleiden en coachen heeft zich afgesplitst van Pamoja Junior School. Zij konden zich niet meer vinden in de visie die de nieuwe directeur voorstond. Zij hebben een benoeming gekregen op de nieuw opgerichte school, Recoye School Malindi. Het team is uitgebreid met 3 nieuwe leerkrachten. Education for Everyone is benaderd voor begeleiding om de opgelopen achterstanden weg te werken. De laatste week van december zal er via beeldbellen een hernieuwde kennismaking plaats vinden en hopen wij antwoord te kunnen geven op al hun vragen zodat Recoye School Malindi een goede start kan maken. Blij dat wij weer van betekenis kunnen zijn.

Gedurende het jaar hadden wij regelmatig via whatsapp contact met de Curiculum Education Officer (CEO), die onze stichting een warm hart toedraagt. Hij hield ons steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen tijdens de lockdown in Kenia.

Mooi om te zien hoe we stap voor stap onze droom waar mogen maken, zelfs op afstand.
Want:

Education is the most powerful weapon
which you can use to change the world!

[Nelson Mandela]

Namens het bestuur,
Heidi Smits, secretaris

Nieuwsbrief december 2020

SCHOLEN WEER OPEN IN KENIA….
12 November heeft het ministerie van onderwijs bekend gemaakt dat alle scholen op 4 januari 2021 weer volledig opengaan. Dit geldt voor de kleutergroepen, PP1 en PP2, de klassen 1, 2 en 3 en de klassen 5. 6 en 7. Zij zullen termijn 2 van 2020 gaan afronden. Na een break in maart gaan de groepen aan de slag met termijn 3. De kinderen van klas 4 en 8 hebben de examens van termijn 2 en 3 al afgerond en gaan daarom nog niet naar school. In juli starten ze dan met het nieuwe curriculum, waar ze normaal gesproken in januari mee starten. Dan gaat ook klas 4 weer naar school. Alle 4-jarigen zullen in juli 2021 deelnemen aan PP1.

Normaal loopt een schooljaar in Kenia van januari t/m oktober. Nu starten ze echter niet met een nieuw schooljaar, maar maken ze tot juli 2021 schooljaar 2020 af. Hiervoor is er een nieuw vakantierooster opgesteld, zodat ze hopen dat ze vanaf januari 2023 de opgelopen achterstand hebben ingelopen en weer met het normale curriculum kunnen starten.
Samengevat betekent dat het volgende:

 StartAfronding
Termijn 2 202004-01-202119-03-2021
Vakantie20-03-202109-05-2021
Termijn 3 202010-05-202116-07-2021
Vakantie17-07-202125-07-2021
   
Termijn 1 202126-07-202101-10-2021
Vakantie02-10-202110-10-2021
Termijn 2 202111-10-202123-12-2021
Vakantie24-12-202102-01-2022
Termijn 3 202103-01-202204-03-2022
KPC/ KCS-examens07-03-202201-04-2022
Vakantie04-04-202222-04-2022

25 april 2022 starten ze dan weer met een nieuw schooljaar wat ze tot november 2022 hopen in te halen, zodat ze in januari 2023 weer normaal van start kunnen. Een ambitieus plan! Laten we hopen dat Covid-19 niet opnieuw roet in het eten gooit.

Inmiddels hebben we contact gehad met de scholen die we begeleiden. Kings Wings Primary geeft al vanaf november les aan klas 4 en 8 en zal 4 januari heropenen voor de andere klassen. Gloriuous Junior geeft aan dat er nog veel onduidelijkheid is, maar ook zij zijn druk met de organisatie van een heropening bezig.
Stichting Mtangani gaat vanaf 4 januari 2021 starten met een nieuwe school: Recoye School Malindi. Een groot deel van het voormalig team van Pamoja Junior School stapt over naar deze nieuwe school, zodat zij een deel van de opgedane kennis en coaching van Education4 Everyone kunnen continueren. Elke laatste vrijdag van de maand lunchen zij samen. Vrijdag 27 november was heel bijzonder, omdat zij aansluitend de lokalen konden inrichten.
Er lopen gesprekken om in de laatste week van december hen via videobellen te coachen en mogelijke vragen te beantwoorden over de herstart. Hoe kunnen ze inspelen op opgelopen achterstanden, hoe krijgen ze snel zicht op de ontwikkeling van hun leerlingen?

De bouw van Recoye School Malindi


Blijf gezond, zorg goed voor jezelf en elkaar….


Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.
Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.
NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres