Nieuwsbrief 22-09-2019

We zijn weer in Malindi!
Na een warm weerzien met het team van Malindi Pamoja Primary School eerst teruggeblikt op wat ze anders hadden gedaan na ons bezoek in februari. We waren blij verrast hoe ze aan de slag zijn gegaan met het dagelijks automatiseren en hoe ze zich hebben verdiept in het aanbieden van teksten. De leerkrachten hadden elkaar geobserveerd en zinvolle feedback gegeven.
Vervolgens hebben we samen met de leerkrachten de toetsresultaten geanalyseerd en besproken. Wat een vorderingen hebben de leerlingen gemaakt! De leerkrachten vergeleken de toetsen van 2 toetsperiodes en bespraken met elkaar wat ze hebben gedaan op klas- en individueel niveau. De ene leerkracht had tussendoelen in kleine stapjes gezet en ingespeeld op de autonomie  en zelfvertrouwen, een andere leerkracht had enkele zwakke leerlingen individueel instructie gegeven en met deze leerlingen instructie van het voorgaande leerjaar herhaald. Er werd zelfs geopperd om een zwakke leerling groepsdoorbrekend de instructie in een lagere groep te laten volgen.
Het team had vooraf met elkaar de leerlijnen van optellen, vermenigvuldigen en delen bekeken, om te achterhalen wat er in het voorgaande en opvolgend leerjaar wordt aangeboden. Zo weten ze hoever ze terug moeten gaan als een leerling uitvalt. Of juist wat ze op een hoger niveau aan kunnen bieden aan plusleerlingen.

Ook hebben we nog eens goed gekeken naar het aanbieden van teksten. Woordenschat blijft een probleem. Engels is voor veel leerlingen toch een tweede taal. We hebben geoefend met het voorspellen van de inhoud, hoe je woordbetekenissen op kunt zoeken in de tekst, w-vragen stellen over de inhoud. We hopen dit te mogen observeren in onze klasbezoeken.

Op Kings Wings hebben we een start gemaakt met wat het effect is van actief leren. We zijn op zoek gegaan naar de raakvlakken van elkaars onderwijs. De theorie van actief leren hebben we op een actieve manier aangeleerd, zodat de leerkrachten zelf konden ondervinden wat actieve werkvormen  doen met leerlingen en wat het effect is voor het leerproces. We hebben hen verschillende tips gegeven hoe ze in groepjes kunnen werken.  Met elkaar hebben ze besproken wat dat betekent voor hun eigen leerkrachtgedrag. We hebben ze inzicht gegeven in verschillende manieren van aanleren van nieuwe kennis en welke werkvormen het meest effectief is.
Om aan de slag te gaan met actieve werkvormen, hebben we de leerkrachten een boek gegeven, met dank aan onze sponsoren, waarin ze actieve werkvormen kunnen opzoeken en inzetten in hun lessen.

We hebben het team Nederlandse woorden op 2 manieren aangeleerd, waarbij ze het verschil konden ervaren tussen passief en actief leren. Boerderij, varken, schildpad…. alles kwam voorbij!
We hebben niet alleen ingestoken op kennis, maar ook op feedbackgesprekken aan de hand van ons Wheel of Development. Deze wijze van feedback geven is gebaseerd op respect, coaching, gelijkwaardigheid en vertrouwen en laat leerkrachten positief op hun les reflecteren. Samen met de headteacher, die erg actief betrokken was,  beogen we op deze manier de leerkrachten in hun kracht te zetten.

Ook op Kings Wings hebben we afspraken gemaakt voor de komende klasbezoeken,  waarbij de leerkrachten gaan proberen actieve werkvormen in te zetten in hun les. Gezien hun enthousiaste houding en inzet, hebben we er het volste vertrouwen in dat we mooie dingen gaan zien en bruikbare tips hebben gegeven.

Met deze 2 geweldig enthousiaste teams gaan we de komende week aan de slag!

Groet Heidi en Yvonne