Teamtraining Recoye maart 2022

NIEUWSBRIEF EDUCATION FOR EVERYONE – NIEUWSBRIEF EDUCATION FOR EVERYONE
EDUCATION FOR EVERYONE,
Onderwijs voor iedereen
Dromen, delen, doen….

Een 5-daagse teamtraining op locatie! Een nieuwe uitdaging voor Education for Everyone! 2 Maart zijn we wederom afgereisd naar Malindi, Kenia. Deze reis ligt onze focus op het team van Recoye School.

De kinderen hebben vakantie, waardoor het team ruimte heeft om zich te professionaliseren. We zijn eerst aan de slag gegaan met een visietraject. De visie en missie van de school staan in mooie letters op de muur: to provide learners centered educational programs that challenge all learners to perform. Wij waren benieuwd wat we daar van terug zagen in school en bevroegen het team hierop. Om lekker even creatief bezig te zijn, ging het team in groepjes aan de slag om een collage te maken: wat voor een leerkracht wil je zijn, waar ben je trots op, maar vooral: verbind jouw persoon aan de visie van Recoye.

Na de presentaties op een interactieve manier met de theorie over visie aan de slag gegaan. We hadden studiemapjes gemaakt, waarin o.a. het belang van een goede visie was verwoord. Aansluitend hadden we een coöperatieve werkvorm bedacht om de kernwaarden met elkaar te bedenken. We daagden hen uit om een foto uit te beelden van de kernwaarden: Respect, Coöperation, Discipline en Unity zichzelf te maken, passend bij de visie en kernwaarden van Recoye.

Kernwaarden van Recoye School: Respect, Coperation, Discipline en Unity

‘s Middags kregen alle leerkrachten de opdracht om een lesonderdeel uit een bestaande methode uit te werken, met inzet van eerder aangeboden materialen uit onze workshops. In een rollenspel speelden ze de les uit. Aansluitend gaven ze elkaar feedback en tips met ons Wheel of Development.

De 2e trainingsdag zijn we dieper ingegaan op de visie. Hierbij is van belang om steeds de verbinding te zoeken met de driehoek visie-missie motto, waarbij zowel het geven als het ontvangen van feedback een grote rol speelt. Er is passie en betrokkenheid nodig om tot kwaliteiten komen. ‘It is not what you do, but how you do it’. Aan de hand van what-, why- where- when en how- kaartjes gingen de leerkrachten het gesprek met elkaar aan. Doen ze wat ze met hun visie beloven, wat merken de kinderen daarvan, wat betekent dat voor hun lesaanbod?

Om visie en kernwaarden uit te stralen is het van belang dat je je eigen kwaliteiten kent én die van een ander. Het kwaliteitenspel bracht mooi inzichten: hoe zie jij jezelf, hoe ziet de ander zichzelf.

Tot slot zijn we samen gaan kijken wat de sterke en zwakke kanten van de school zijn, waar kansen en bedreigen liggen, om zo uiteindelijk tot een SWOT-analyse te komen die het team kan helpen om zwaktes en bedreigingen aan te vliegen vanuit de sterktes en kansen.

Intussen in de kleuterklas….
Samen met de leerkracht kijken of enkele kinderen waarover ze twijfelen rijp zijn voor klas 1 en aan de leervoorwaarden voldoen. Hoe was hun getalbegrip, letterkennis en kenden ze de vormen en kleuren. Fijn dat Yvon daarin de leerkracht in kon adviseren!


En. …Intussen op St Andrews…..
In november hadden we St Andrews Primary School van onze oude bekende, Nicodemus Tsimba, bezocht en een coachingstraject opgestart omtrent collegiale consultatie met een 8-tal teachers en hoe ze elkaar op een opbouwende manier hierop feedback kunnen geven. We stonden verbaasd te horen dat collegiale consultatie zich heeft uitgebreid naar 38 teachers. Elke teacher moest een ander observeren en aan de hand van een formulier scoren. Aansluitend gingen ze met elkaar met ons instrument’ ‘ Wheel of development’ in gesprek. Hoe mooi is het dat een goede headteacher onze olievlek in deze heeft verspreid onder zijn team. Hij durft het aan om volgend schooljaar samen met ons in te steken op adaptief onderwijs, ons motto: education for everyone op elk niveau!

Grensoverschrijdende donatie
We hebben gemerkt wat goedheid met de mens doet. Twee Amerikanen die geheel belangeloos naar ons verhaal luisterden en ons dan zomaar uit het niets $100 doneerden. Deze gaan we besteden aan mooie boeken die we dan weer kunnen gebruiken met onze coaching in Malindi. Trots op ons werk en trots op de mensen die ons werk steunen.

De derde trainingsdag hebben we met elkaar de uitkomsten van de SWOT-analyse besproken. Welke sterke kanten springen eruit? Waar kun je die inzetten? Waar heb je invloed op? Allemaal mooie vragen die voorbij kwamen. Om de sterke punten te borgen, hebben we samen afspraken vastgelegd in kwaliteitskaarten voor effectieve instructie, rekenen en lezen. Het leverde heel wat discussie op. Hierbij hebben we de leerkrachten in hun kracht gezet vanuit hun kernkwaliteiten.

Het kwaliteitenspel hebben we aansluitend ingezet om bewust te worden van valkuilen. Ook dat is goed om van elkaar te weten, zodat er meer begrip ontstaat en je er samen voor kunt waken om niet in je valkuil te vallen. Mooi hoe we steeds weer linken kunnen leggen naar de visie en kernwaarden van de school! Als tussendoortje koos iedereen een kaartje uit de babbelbox. Welke foto past het best bij jou? Staande in een cirkel legden ze elkaar uit waarom ze juist voor díe foto hadden gekozen.

Als laatste stond het werken met leerlijnen centraal. Leerkrachten hebben met elkaar besproken welke doelen per leerjaar aan bod moeten komen. Deze doelen hebben ze vervolgens gekoppeld aan hun curriculum en planning. Een hele klus! Ook nu weer stond ‘s middags rollenspel op het programma. De tips en adviezen worden goed verwerkt, dat geven ze ook terug aan elkaar, waardoor er steeds meer een doorgaande lijn in school ontstaat. Het voelt zo goed om daar onderdeel van uit te mogen maken!

De volgende dag tijdens de dagelijks terugblik gaven leerkrachten terug dat ze zagen dat tips tijdens de voorbeeldlessen steeds meer zichtbaar werden en dat ze geïnspireerd waren geraakt door het aanbod van onze leerlijnen: een duidelijk en helder overzicht. Na de eerste inventarisatie die we de dag eerder hadden opgehaald, lieten we de kwaliteitskaarten met elkaar bespreken. De discussie kwam moeizaam op gang, maar uiteindelijk gingen de kwaliteitskaarten meer leven: zijn dit de afspraken die we samen hebben gemaakt? Wat wil je nog toevoegen

Vervolgens was het tijd om aan de slag te gaan met de resultaten van de eindtoetsen: waren deze naar verwachting, waren er bijzonderheden? Vooraf speelden we het examen na om het verschil te bespreken als je een toets voor ze voorleest of als zij het zelfstandig moeten doen.

Zoals we in eerdere workshops al gedaan hadden, gingen de leerkrachten daarna in 3 groepen uiteen: PP1 en PP2, class 1-2-3 en class 4-5-6. Ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar verdeelden ze de kinderen in instructieniveaus en zochten ze naar een passend aanbod vanuit de leerlijnen en hun curriculum. Hoe mooi dat ze gaandeweg op het idee kwamen om voor de upper en lower classes een taalklas te maken in de middag. Dat is vanuit je sterkte (een inventief, lerend team) een bedreiging (kinderen spreken slecht of geen Engels) proberen op te lossen.

Voor het middaggedeelte stonden de voorbeeldlessen weer op het programma. Mooi om te zien hoe snel de 2 nieuwe leerkrachten effectieve instructie hadden opgepakt. Trots op!

De laatste trainingsdag!
Wat hebben we veel gedaan, wat is er veel geleerd. Voor de laatste keer bereidden de leerkrachten in groepjes een korte lesactiviteit voor: automatiseren en flitsen. Hierbij mochten ze gebruik maken van alle materialen die we ze de vorige workshop hadden aangeboden.

Daarna was het tijd om te evalueren. Wederom in groepjes bereidden de leerkracht een presentatie voor. Hoe mooi hoe alle groepjes de visie, kernwaarden en kwaliteiten, resultaten en leerlingen lieten terugkomen. Er werd gedanst, gelachen, gezongen… wat een passie en betrokkenheid. Waardering voor elkaar, waardering voor ons!

En dan tijd voor een feestelijke afsluiting: deze keer hadden we voor iedereen een certificaat gemaakt. Bij de uitreiking kregen de teachers allemaal een mooi persoonlijk compliment. De kers op de taart was een echte taart, met Education for Everyone on top! Van ons, voor een fantastisch team! Onze final celebration, met een lach en een traan

Vol trots kijken wij terug op een intensieve, maar succesvolle vijfdaagse teamtraining.
Passie, betrokkenheid, saamhorigheid waren de kernwoorden van deze week!

Education For Everyone werkt vraaggestuurd vanuit de school en leerkracht.
Voor € 7,50 per maand sponsort u dit project voor goed onderwijs.
NL92ABNA0831287934 onder vermelding van uw naam en emailadres