Nieuwsbrief 22-09-2019

We zijn weer in Malindi!
Na een warm weerzien met het team van Malindi Pamoja Primary School eerst teruggeblikt op wat ze anders hadden gedaan na ons bezoek in februari. We waren blij verrast hoe ze aan de slag zijn gegaan met het dagelijks automatiseren en hoe ze zich hebben verdiept in het aanbieden van teksten. De leerkrachten hadden elkaar geobserveerd en zinvolle feedback gegeven.
Vervolgens hebben we samen met de leerkrachten de toetsresultaten geanalyseerd en besproken. Wat een vorderingen hebben de leerlingen gemaakt! De leerkrachten vergeleken de toetsen van 2 toetsperiodes en bespraken met elkaar wat ze hebben gedaan op klas- en individueel niveau. De ene leerkracht had tussendoelen in kleine stapjes gezet en ingespeeld op de autonomie  en zelfvertrouwen, een andere leerkracht had enkele zwakke leerlingen individueel instructie gegeven en met deze leerlingen instructie van het voorgaande leerjaar herhaald. Er werd zelfs geopperd om een zwakke leerling groepsdoorbrekend de instructie in een lagere groep te laten volgen.
Het team had vooraf met elkaar de leerlijnen van optellen, vermenigvuldigen en delen bekeken, om te achterhalen wat er in het voorgaande en opvolgend leerjaar wordt aangeboden. Zo weten ze hoever ze terug moeten gaan als een leerling uitvalt. Of juist wat ze op een hoger niveau aan kunnen bieden aan plusleerlingen.

Ook hebben we nog eens goed gekeken naar het aanbieden van teksten. Woordenschat blijft een probleem. Engels is voor veel leerlingen toch een tweede taal. We hebben geoefend met het voorspellen van de inhoud, hoe je woordbetekenissen op kunt zoeken in de tekst, w-vragen stellen over de inhoud. We hopen dit te mogen observeren in onze klasbezoeken.

Op Kings Wings hebben we een start gemaakt met wat het effect is van actief leren. We zijn op zoek gegaan naar de raakvlakken van elkaars onderwijs. De theorie van actief leren hebben we op een actieve manier aangeleerd, zodat de leerkrachten zelf konden ondervinden wat actieve werkvormen  doen met leerlingen en wat het effect is voor het leerproces. We hebben hen verschillende tips gegeven hoe ze in groepjes kunnen werken.  Met elkaar hebben ze besproken wat dat betekent voor hun eigen leerkrachtgedrag. We hebben ze inzicht gegeven in verschillende manieren van aanleren van nieuwe kennis en welke werkvormen het meest effectief is.
Om aan de slag te gaan met actieve werkvormen, hebben we de leerkrachten een boek gegeven, met dank aan onze sponsoren, waarin ze actieve werkvormen kunnen opzoeken en inzetten in hun lessen.

We hebben het team Nederlandse woorden op 2 manieren aangeleerd, waarbij ze het verschil konden ervaren tussen passief en actief leren. Boerderij, varken, schildpad…. alles kwam voorbij!
We hebben niet alleen ingestoken op kennis, maar ook op feedbackgesprekken aan de hand van ons Wheel of Development. Deze wijze van feedback geven is gebaseerd op respect, coaching, gelijkwaardigheid en vertrouwen en laat leerkrachten positief op hun les reflecteren. Samen met de headteacher, die erg actief betrokken was,  beogen we op deze manier de leerkrachten in hun kracht te zetten.

Ook op Kings Wings hebben we afspraken gemaakt voor de komende klasbezoeken,  waarbij de leerkrachten gaan proberen actieve werkvormen in te zetten in hun les. Gezien hun enthousiaste houding en inzet, hebben we er het volste vertrouwen in dat we mooie dingen gaan zien en bruikbare tips hebben gegeven.

Met deze 2 geweldig enthousiaste teams gaan we de komende week aan de slag!

Groet Heidi en Yvonne

Nieuwsbrief 24-05-2019

EDUCATION FOR EVERYONE, Onderwijs voor iedereen

Verrassend passend

Benieuwd naar onze nieuwe website? Kijk op https://educationforeveryone.nl

Onze ambities voor 2019-2020

Wij verzorgen een passend aanbod op de leer- en ondersteuningsvragen van Keniaanse basisscholen, met name in Malindi Klifi County.

Wij streven naar samen ontdekken en leren d.m.v. coaching, gebaseerd op gelijkheid. Ieder kind moet op zijn eigen manier en niveau kunnen leren, op basis van actieve deelname.

Ambities op leerkrachtniveau

 • We verzorgen trainingen op locatie voor de leerkrachten en de diecteur. We maken afspraken op basis van wat de leerkrachten willen verbeteren.
 • Wij geven de leerkrachten hulpmiddelen om hun instructie effectiever te maken.
 • Wij geven leerkrachten feedback op hun leer- en ontwikkelpunten.
 • Wij begeleiden leerkrachten met het opzetten van collegiale consultatie.
 • Wij begeleiden de leerkrachten bij het analyseren van toetsgegevens en het inzetten van interventies n.a.v. de analyses.
 • Wij begeleiden leerkrachten bij het toepassen van leerlijnen om aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van ieder kind.

Ambities op directeurniveau

 • Coaching on the job. Wij geven de directeur hulpmiddelen om een goed feedback gesprek te voeren met een leerkracht na een lesobservatie.
 • We geven de directeur hulpmiddelen om een schoolontwikkelingsplan te maken.
 • Wij helpen de directeur met de uitvoering van een gesprekscyclus om zijn/haar leerkrachten goed te kunnen beoordelen om te komen tot een beoordeling van leerkrachten

Ambities op duurzaamheid

 • Keniaanse teams worden eigenaar van ons project. 
 • Wij streven er naar dat de Keniaanse collega’s door collegiale consultatie van en met elkaar leren, ook met meerdere scholen samen. 
 • Via de headteacher en Italiaanse projectmanager stimuleren wij dat het gehele proces gedurende het schooljaar wordt gewaarborgd.
 • Het gehele team is vaardig  in  het analyseren van eigen en elkaars toetsgegevens en het inzetten van interventies n.a.v. de analyses.
 • Het gehele team is vaardig in het werken met leerlijnen.

Uitbreiding

Inmiddels hebben we uitgebreid contact gehad met de headteacher van Malindi Glorious Primary School (MGPS). MGPS is een startende school met 11 klassen, 13 leerkrachten en ongeveer 180 leerlingen. In overleg met Mr Shadrack, headteacher, starten we met active learning: hoe krijgen leerkrachten hun leerlingen meer betrokken bij de lessen. Ook daar gaan we starten met een workshop, gevolgd door klassenbezoeken en feedbackgesprekken.

Doel septemberreis 2019

Tuko Pamoja Primary School:

 • Hoe kunnen leerkrachten  nog verder differentiëren?
 • Hoe kunnen leerkrachten teruggaan in een leerlijn om te kijken waar de desbetreffende leerling op uitvalt.
 • Hoe kunnen leerkrachten bij Engels nog meer focussen op woordbetekenis en tekst verklaren.

Malindi Glorious Primary School:

 • Kennis maken met het team en met elkaar
 • Leerkrachten kennis laten maken met de betekenis en het doel van active learning
 • Leerkrachten kennis laten maken met vormen van active learning
 • Hoe kunnen leerkrachten active learning inzetten om de betrokkenheid van de leerlingen te verhogen.

Nieuwsbrief 13-04-2019

Toetsanalyse eerste kwartaal, Tuko Pamoja

Eind maart hebben alle leerlingen het eerste kwartaal met een tussentijdse toets afgesloten.

Voor ons een moment om een toetsoverzicht te maken en de scores te analyseren.

De totaalscore van de school is goed. Een lichte daling van 382,42 naar 369,99, maar dit is te verklaren. De school krijgt steeds meer leerlingen die een achterstand hebben in hun cognitieve ontwikkeling. De klassen 1 t/m 3 zitten allemaal boven niveau. Alleen de klassen 6 en 7 scoren net onder het gemiddelde. De andere klassen zitten boven het gemiddelde.

Omdat wij echter samen met de leerkrachten afgelopen jaar begonnen zijn met het vakgericht kijken naar individuele leerlingen, zien wij wel dat de vakken Engels en Wiskunde extra aandacht behoeven. Zeker vanaf klas 4 tot en met klas 6. Voor wiskunde geldt dit voor klas 6 en 7.

Waar we de volgende keer dan ook meer met de leerkrachten naar gaan kijken is:

Hoe kunnen we nog verder differentiëren en hoe kan een leerkracht teruggaan in een leerlijn om te kijken waar de desbetreffende leerling op uitvalt.

Bijvoorbeeld : voor je gaat delen, moet je wel de tafels beheersen.

Bij Engels gaan we ons meer focussen op woordbetekenis en tekst verklaren.

Teruggaan in leerlijnen, goed differentiëren of het juiste instructiegedrag, zijn altijd de moeilijkste verbeteringen in het onderwijs, zo ook bij ons in Nederland. Alleen in Nederland is het wat makkelijker om terug te grijpen naar de leerlijnen van het SLO (Stichting Leerlijn Ontwikkeling). Het belangrijkste dat telt, is de motivatie en de drive die een leerkracht hierin heeft. En dát heeft het team van Pamoja!

Wij hebben voor de leerkrachten van Tuko Pamoja, een document gemaakt om met elkaar te kunnen gaan kijken naar de resultaten. De leerlingen die uitvallen kunnen zij dan met elkaar bespreken.

In september of oktober gaan we weer terug en horen we graag waar ze tegen aan zijn gelopen.

Uitbreiding Education for Everyone.

Mr Fikirini, een zone-officer (vergelijkbaar met de onderwijsinspectie in Nederland) in Klifi County, waaronder de scholen van Malindi vallen, was erg enthousiast over onze werkwijze en de resultaten die wij inmiddels met Education for Everyone hebben bereikt. Hij heeft enkele lessen geobserveerd en feedbackgesprekken bijgewoond en was onder de indruk van de wijze hoe de leerkrachten gedifferentieerde instructie gaven.

Op ons verzoek heeft hij een aantal scholen benaderd in Malindi. 2 Scholen hebben inmiddels gereageerd. Met Malindi Glorious Junior School, een school die 4 jaar geleden is gestart, hebben we al nader contact om ons programma op hun ondersteuningsvragen af te stemmen. Dit betekent ook, dat wij op zoek zijn naar directeuren, die samen met ons, het gedachtegoed van Education for Everyone, willen uitdragen en bereid zijn een school te coachen. Een mooie vervolgstap, om ons project in Malindi. Kenia uit te breiden.

Groet Heidi en Yvonne

Nieuwsbrief 24-02-2019

Evaluatie februarireis 2019

Wat een leerzame week was het weer, voor beide partijen.

Er is vertrouwen op basis van gelijkwaardigheid, waardoor de leerkrachten van Tuko Pamoja zich kwetsbaar durven op te stellen, naar ons, maar ook naar elkaar.

De pijlers van ons wheel of development heeft ons veel gebracht.

Gelijkwaardigheid

Elke leerling én leerkracht mag er zijn en wordt gezien. Door te investeren in instructie op niveau, gaan leerkrachten steeds beter om met de verschillen leerstijlen en niveaus.

Respect

Met respect voor de Keniaanse cultuur, ondersteunen we de leerkrachten om onderwijs voor iedereen verrassend passend te maken. We zien dat er wederzijds respect is tussen leerlingen, leerkrachten en ons, dat de leerkrachten vaardig worden in organisatie en klassenmanagement

Vertrouwen

We hopen dat het voor de leerkrachten niet uitmaakt of ze geobserveerd worden of niet. Het structureel volgen van het lesmodel moet hen daarin ondersteunen. Wij hebben het vertrouwen dat de projectleider van Tuko Pamoja én de bouwcoördinatoren de collegiale consultatie mogelijk blijven maken om dit proces te continueren.

Coaching

Door het inzetten van activerende werkvormen in tweetallen en groepen, coachen de leerkrachten de leerlingen van elkaar te leren. Het groeperen van leerlingen op niveau aan de hand van de toetsresultaten lukt steeds beter. We zien dat de leerkrachten kleine stapjes maken om instructie te geven op niveau, zowel op taal- als op rekengebied. Onze coaching draagt hiertoe bij. Er is nog winst te behalen op het inhoudelijk doorvragen. Daarnaast ontbreekt het nog aan het inzicht in leerlijnen en hoe ze dat inhoudelijk vorm moeten geven.

Positieve feedback

De leerkrachten hebben elkaar geobserveerd, met het officiële observatie formulier. Aansluitend hebben ze elkaar feedback gegeven aan de hand van het wheel of development. Ze durven steeds meer constructieve feedback te geven. De tools die zijn aangeboden in de workshops geven hen inzicht in wat ze moeten observeren. Tijdens de observaties is onze input steeds minder nodig.

Uit de evaluatie van bovenstaande pijlers, mogen we concluderen dat het team van Tuko Pamoja vaardiger is geworden en zijn we trots op de stappen die zijn gemaakt. We realiseren ons dat de leerkrachten nog in een beginstadium van hun ontwikkeling staan, we weten dat het geautomatiseerd moet worden. Het effect van het herhaald coachen van eenzelfde team, werpt vruchten af en blijkt effectief te zijn, wellicht mede door de inzet en stimulans van de projectleider.